Розпорядження сільського голови

Розпорядження про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради

Розпорядження про скликання позачергової 7 сесії Тягинської сільської ради

23.11.2016 №103 Про проведення у виконавчому апараті сільської ради перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»


Розпорядження 001

Додаток 1

до розпорядження сільського голови

13.11.2020  №  63

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

 1. Загальні положення
 2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір (далі-конкурс)на заміщення вакантних посад п’ятої-сьомої категорії посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради (далі –вакантні посади), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 3. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
 4. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови сільської ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник сільського голови.Доскладуконкурсної комісії ходять. До складу комісії можуть входити секретар сільської ради, спеціалісти з юридичних та кадрових питань, а також інші спеціалісти, посадові особи та працівники.

На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії.

На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені  інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, може бути членом конкурсної комісії, проте в даному випадку, згідно п.1 ч.1 ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції», задля врегулювання конфлікту інтересів, дана особа усувається від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень, тобто не бере участі у конкурсному відборі, як член комісії, про що складає відповідну заяву.

Близькі особи– один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом  (далі – близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань, щодо цієї особи.

 1. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті Тягинської сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

ІІ. Умови проведення конкурсу

 1. Рішення про проведення конкурсу за наявності вакантної посади приймається головою сільської ради, про що видається відповідне розпорядження.
 2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених чинним законодавством.

 1. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).
 2. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам чинного законодавства та встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту, співбесідита відбір кандидатів.

ІІІ. Оголошення про конкурс

Сільська рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або оприлюднює його на офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, секретар конкурсної комісії доводить його до відома працівників виконавчого апарату сільської ради.

 1. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) місцезнаходження, адреса та номери телефонів сільської ради;

2) назва вакантної посади із зазначенням посадової особи, яка надасть додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені сільською згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 1. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою сільської ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку, в сільській раді конкурс не оголошується.

ІV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування (Додаток 1 до Порядку);
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
 • дві фотокартки розміром 4 х 6см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, ;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • письмову заяву, в якій повідомляють, що до них не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надають згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно них відповідно до зазначеного Закону (Додаток 2 до Порядку).
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, крім документів, зазначених у п.12 цього Порядку, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України“Про запобігання корупції”.
 2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством та відповідно цим Порядком.
 4. Посадова особа сільської ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи

або секретар конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на відповідні посади.

 1. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляєтьсясекретарем конкурсної комісіїз відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення про допуск до конкурсу приймає конкурсна комісія.

 1. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.
 2. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у посадової особи сільської ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи, або у секретаря конкурсної комісії.Документи переможця конкурсу, зазначені в п.12 цього Порядку, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.
 1. V. Проведення іспиту та відбір кандидатів
 2. Іспит проводяться конкурсною комісією сільської ради з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посадувідповідно до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради (додається).
 3. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, співбесіди,секретар конкурсної комісіїповідомляє кандидатів про місце і час їх проведення.

22.Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», а також у разі необхідності законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату сільської  ради.

 1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.
 2. Кандидати, які не склали іспит не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 3. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву сільської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
 4. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
 5. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.
 6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
 7. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 8. Рішення комісії подається голові сільської ради, в ньому обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
 9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові сільської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
 10. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

33.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова сільської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 1. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 2. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене головою сільської ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
 3. Рішення голови сільської ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 Секретар сільської  ради                                                                        Т.М.Косточко

Додаток 1

до Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

Голові конкурсної комісії

Тягинської сільської ради

______________________________

(ПІБ кандидата в родовому відмінку)

_________________________________,

(дата народження кандидата)

проживаю за адресою:

__________________________________________________________телефони: дом.:_______________________,

моб.: _______________________

З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – ___________________________ .

( повна назва посади)

Ознайомлений/(а) із встановленими ст.12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

До заяви додаю наступні документи:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________
 4. ______________________________________________________________
 5. ______________________________________________________________
 6. ______________________________________________________________
 7. ______________________________________________________________
 8. ______________________________________________________________

___________________                    ___________________

(дата)                             (підпис)                              (ПІБ)

 

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

 

Секретар сільської  ради                                                            Т.М.Косточко

Додаток 2

до Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого

самоврядування Тягинської сільської ради

Конкурсній комісії

Тягинської сільської ради

_________________________________,

(ПІБ кандидата в родовому відмінку)

проживаю за адресою:

_____________________телефони: дом.:_______________________,

моб.: _______________________

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України «Про очищення влади»

Я,_________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».**

Додаток: копії, засвідчені підписом посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської  ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи або спеціаліста з юридичних питань і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                 _____________________                                                    (підпис)

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Секретар сільської  ради                                                                Т.М.Косточко

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської  ради

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у сільській раді як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Тягинської сільської ради, склад якої затверджується розпорядженням сільського голови.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем конкурсної комісії  з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в іспиті не допускаються.

1.4.Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання корупції», законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»,а також у разі необхідності законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції»,«Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»(далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.6.Переліки питань оприлюднюється на офіційному  веб-сайті Тягинської сільської  ради та обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні ними документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються секретарем конкурсної комісіїза зразком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою сільської ради. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», а також питання на знання законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», всього 5 питань. У разі необхідності до білету включається шостепитання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу.

1.8.Питання 1-5 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку. У разі необхідності питання 6 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу, затвердженим сільським головою.

1.9.Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10.Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та співбесіди, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце проведення.

 

 1. Організаційна підготовка до іспиту

 2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

 1. Складання іспиту

 3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснюєзаписи на аркуші із штампом виконавчого комітетусільської ради.

Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

4.Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів під час проведення іспиту використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України,  Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», «Про звернення громадян» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та посадових обов’язків посади.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», «Про звернення громадян» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та посадових обов’язків посади.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2.Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку.З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у посадової особи сільської ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи .

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит, і з ними проводиться співбесіда.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит і до співбесіди не допускаються.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Секретар сільської  ради                                                            Т.М. Косточко

 Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання Конституції України та Законів України

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

Основні розділи Конституції України.

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 2. Форма правління в Україні (стаття 5).
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 5. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 6. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 7. Державні символи України (стаття 20).
 8. Конституційне право на працю (стаття 43).
 9. 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 10. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 11. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 12. 13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 13. 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14. 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 15. 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 16. 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 17. 18. Президент України. Порядок його обрання (статті 102, 103).
 18. 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 19. 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 20. 21. Кабінет Міністрів України та його склад (стаття 113, 114).
 21. 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 22. 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 23. 24. Судоустрій в Україні(стаття 125).

25.Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

 1. 26. Прокуратура в Україні (стаття 131-1).
 2. 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 3. 28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 4. 29. Органи місцевого самоврядування в Україні (статті 140, 141,144).
 5. 30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

Поняття місцевого самоврядування та система місцевого самоврядуванняв Україні (статті 2, 5).

 1. Територіальні громади (стаття 6).
 2. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 3. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 4. Сільський голова (стаття 12).

6.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

 1. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).
 2. Загальна та виключна компетенція сільських рад (стаття 26).
 3. Загальна характеристика повноважень виконавчого органу ради (глава 2).
 4. Повноваження сільського голови та дострокове припинення повноважень сільського голови (статті 42, 79).
 5. Порядок формування ради та дострокове припинення повноважень ради(статті 45, 78).
 6. Сесія ради (стаття 46).
 7. Депутат ради (стаття 49).
 8. Виконавчий комітет сільської ради та організація його роботи (статті 51, 53).
 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 10. Право комунальної власності (стаття 60).
 11. Місцеві бюджети (стаття 61).
 12. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).
 13. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
 14. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).
 1. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

 1. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 6. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. Фінансовий контроль. (статті 12, 13).
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15)
 9. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 13. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, 24).
 14. Питання на перевірку знання Закону України

«Про  запобігання корупції»

Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

 1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 2. Статус та права Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,12).
 3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22,23).
 5. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).
 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів(статті 28, 29).
 8. Правила етичної поведінки (статті 37-44).
 9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 10. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 11. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 12. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 13. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).
 15. Питання на перевірку знань Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 1.Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України «Про звернення громадян»).

 1. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (стаття 10 Закону України «Про звернення громадян»).
 2. Розгляд заяв та скарг громадян (статті 15,16 ЗУ «Про звернення громадян»).
 3. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18 Закону України «Про звернення громадян»).
 4. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (стаття 19 Закону України «Про звернення громадян»).
 5. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України «Про звернення громадян»)
 6. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України «Про звернення громадян»).
 7. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (статті 24, 25 Закону України «Про звернення громадян»).
 8. Інформація про фізичну особу (стаття 11 Закону України «Про інформацію»).
 9. Інформація з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію»).
 10. Визначення публічної інформації (стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 11. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 12. Вимоги до оформлення запитів на інформацію (стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 13. Строки розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 14. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію (стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської  сільської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Сільський голова:

 

____________Прізвище, ініціали

Підпис

«___»___________20__ року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4,5. Профільне питання.

додаток 2

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської  сільської ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією

Тягинської сільської ради

(назва державного органу)

від «___»  ____________ 20___ р.

згідно з Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада, на яку претендує кандидат Категорія посади, на яку претендує кандидат Номер білету Загальна сума балів
1
2          
3          
4          
5          
6          

 

Голова комісії ___________________                     ____________________

(підпис)

 

Секретар комісії _________________                    ___________________

(підпис)

 

Члени комісії     _____________________                           ____________________

(підпис)                                                                       (підпис)

 

_______________________           ____________________

(підпис)                                                                    (підпис)

 

_______________________           _____________________

(підпис)                                                                       (підпис)

 

______________________________________ _________________________________

(підпис)                                                                       (підпис)

 

 

З результатами іспиту ознайомлений(а):      ________________________________

(підпис)