Розпорядження сільського голови

Додаток до розпорядження від 28.04.2021 року № 76

Затверджено

Розпорядженням голови

Тягинської сільської ради

від 28 квітня 2021року №76

 ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області (далі-Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та визначає механізм проведення конкурсу і призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Тягинської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.

1.2. Рішення про проведення конкурсу приймає Тягинська сільська рада або уповноважений нею орган (посадова особа) (далі–Засновник):

– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

– не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

– за наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

1.3. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційних вебсайтах Засновника та закладу загальної середньої освіти наступного робочого дня після прийняття Засновником рішення про проведення конкурсу та має містити:

– найменування і місце знаходження закладу освіти;

– найменування посади та умови оплати праці;

– кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

– дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

– прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої Засновником надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству України.

1.4. Конкурс складається з таких етапів:

– прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу

конкурсної комісії;

– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

– ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим

колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу

– проведення конкурсного відбору;

– визначення переможця конкурсу;

– оприлюднення результатів конкурсу.

 1. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

– засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

– відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

– інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

– брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

– заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цим пунктом, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 1. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

3.1. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згідно з додатком 1;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) Засновнику у визначений в оголошенні строк, що може становити від

20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Засновник визначає уповноважену особу, яка приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

3.2.. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення терміну подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності встановленим вимогам;

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на вебсайті Засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

3.3.До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі у конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ КАНДИДАТІВ ІЗ ЗАКЛАДОМ

4.1. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 1. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

5.2. Формою перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти є письмове тестування, що включає 30 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. Питання для письмової перевірки визначаються конкурсною комісією на першому засіданні на основі питань з Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затвердженого Міністерством освіти і науки наказом від 19.05.2020 №654 та затверджуються головою конкурсної комісії.

Загальний час для письмової перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти повинен становити не більше 30 хвилин.

За результатами письмової перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти виставляються такі бали:

– 4 бали – кандидатам, які відповіли правильно на 26-30 тестових питань;

– 3 бали – кандидатам, які відповіли правильно на 21-25 тестових питань;

– 2 бали – кандидатам, які відповіли правильно на 16 -20 тестових питань;

– 1 бал – кандидатам, які відповіли правильно на 11-15 тестових питань;

– 0 балів – кандидатам, які відповіли правильно на 10 і менше тестових питань.

Кандидати, які за результатами письмової перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для її проходження протягом визначеного часу, вважаються такими, що не пройшли перевірку та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

Результати письмової перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти вносяться до відомості за формою згідно з додатком 2.

При підготовці відповідей на питання тестового завдання кандидат на посаду керівника здійснює записи на бланках із штампом Засновника. На бланку обов’язково зазначаються прізвище, ім’я по батькові кандидата (повністю), номер тестового завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються дата проведення письмового тестування, підпис, ініціали та прізвище кандидата.

5.3.Перевірка професійних компетентностей відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, зразок якого викладений у додатку 3.

Ситуаційне завдання визначається конкурсною комісією на першому засіданні.

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 15 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами письмового вирішення ситуаційного завдання виставляються такі бали:

– 2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

– 1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

– 0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

Результати оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами письмового вирішення ситуаційного завдання вносяться до відомості за формою згідно з додатком 4.

Остаточною оцінкою у балах за результатами оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами письмового вирішення ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче, а також кандидати, які не з’явилися, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

5.4. Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

На презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти кандидатові надається не більше 15 хвилин. На надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації – 15 хвилин.

Під час оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти виставляються такі бали:

– 2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

– 1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

– 0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Результати оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти вносяться до відомості за формою згідно з додатком 5.

Остаточною оцінкою у балах за результатами оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

Кандидати, які під час публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче, а також кандидати, які не з’явилися, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

6.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

6.1.Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості балів за кожною окремою вимогою та результатами письмової перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти за формою згідно з додатком 6.

6.2. Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 7.

6.3. Під час проведення конкурсу Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

6.4. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

6.5. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Засновника.

6.6. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

– до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

– жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс відповідно до цього Положення.

6.7. За результатами конкурсного відбору, на підставі рішення конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу посадова особа засновника (голова відповідної ради чи керівник державного органу) або керівник уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не має права обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

Голові конкурсної комісії

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 ______________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові претендента), що проживає за адресою: _____________________________________________________________________________________

(номер контактного телефону

еmail___________________________________________________ @_________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади__________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

 • надсилання листа на зазначену адресу;
 • надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
 • телефонного дзвінка за номером__________________________________________________ ;

(в інший доступний спосіб)*

________________20___ р.                                __________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

народи______________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу

(серія_________________________________________________________
№ ______), виданий__________________________________________________

_________________________________________________________________

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
 • використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
 • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
 • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

_________________20____р.

(підпис)

 Додаток 2

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

ВІДОМІСТЬ
про результати письмової перевірки знання законодавства

України у сфері загальної середньої освіти

Порядковий номер Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Кількість правильних відповідей Бали

Додаток: результати письмової перевірки на ___ арк.

Голова конкурсної

комісії:                                             _____________                  _____________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

Секретар конкурсної

комісії: _____________               _____________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

 Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання

До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями.

Чи адресним є звернення батьків?

Якими мають бути дії директора у такому випадку?

Додаток 4

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

ВІДОМІСТЬ
про результати оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами письмового вирішення ситуаційного завдання

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали
Кандидат № 1
Член конкурсної комісії _____________
(Підпис)
_______________________
(Прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 5

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

ВІДОМІСТЬ
про результати оцінювання публічної та відкритої презентації

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали
Кандидат № 1
Член конкурсної комісії  _____________
(Підпис)
_______________________
(Прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 6

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Бериславської районної ради Херсонської області

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Види оцінювання Бали, що виставлені членами конкурсної комісії Середній бал*
Кандидат № 1 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
Письмова перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти                    
Ситуаційне завдання                    
Публічна та відкрита презентація                    
Загальна кількість балів                    

Голова конкурсної

комісії:                                             _____________                  _____________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

Секретар конкурсної

комісії: _____________               _____________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

* Результати письмової перевірки зазначаються відповідно до додатка 2

Додаток 7

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Порядковий номер Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Загальна кількість балів Рейтинг

Голова конкурсної

комісії:                                             _____________                  _____________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

Секретар конкурсної

комісії: _____________               _____________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

 

Додаток 8

Перелік питань

та загальні вимоги для проведення письмового тестування

 за тестовими завданнями відкритої форми на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14 грудня 2016 року № 988-р «Загальні вимоги до проведення письмового тестування за тестовими завданнями відкритої форми»

 1. Для проведення письмового тестування за тестовими завданнями відкритої форми конкурсною комісією формуються тестові завдання за зразком, наведеним нижче у цьому Додатку та затверджуються головою конкурсної комісії.
 2. Кожне тестове завдання складається із 6 завдань для перевірки кожного із нормативних документів, визначених у Положенні.
 3. Письмове тестування складається письмово за тестовими завданнями, конверт з якими відкривається у присутності членів конкурсною комісії та пропонується кандидатові за його вибором.
 4. При підготовці відповідей на питання тестового завдання кандидат на посаду керівника здійснює записи на бланках із штампом Засновника.

На бланку обов’язково зазначаються прізвище, ім’я по батькові кандидата (повністю), номер тестового завдання, а далі по черговості: питання – відповідь. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються дата проведення письмового тестування, підпис, ініціали та прізвище кандидата.

 1. Загальний час для підготовки відповідей на питання тестового завдання становить 30 хвилин.
 2. Критерії оцінювання результатів письмового опитування наведено у Додатку 6 до цього Положення.
 3. Члени Комісії визначають результати письмового опитування згідно із Критеріями. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання тестового завдання. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

І.  Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 • Що входить до системи освіти?
 • Що належить до невід’ємних складників системи освіти?
 • Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 • Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
 • Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 • Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 • Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 • Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
 • Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 • Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 • Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?
 • За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
 • У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 • До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?
 • Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 • Хто може бути засновником закладу освіти?
 • Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?
 • Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?
 • Хто затверджує статут закладу освіти?
 • Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним

(призначеним) керівником закладу освіти?

 • Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?
 • Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 • Хто здійснює управління закладом освіти?
 • Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 • Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 • Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 • Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
 • Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 • Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 • Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 • Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 • За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?
 • Хто є учасниками освітнього процесу?
 • У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 • Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 • Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 • На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 • З якою метою утворюються інюпозивно-ресурні центри?
 • Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 • Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
 • Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 • У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
 • Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
 • Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобування освіти?
 • Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 • Що передбачає «розумне пристосування»?
 • Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 • Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
 • Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 • Що визначає стандарт освіти?
 • На основі якого документа розробляється освітня програма?
 • Що містить освітня програма?
 • Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
 • Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?
 • Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 • Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 • У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?
 • Яка освіта вважається спеціалізованою?
 • Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 • Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
 • Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 • З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
 • Що належить до обов’язків здобувачів освіти?
 • Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?
 • Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?
 • Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 • Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
 • Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
 • Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 • У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
 • Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 • За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?
 • Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
 • За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 • За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності?

76)      Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

 • Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
 • Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

79)      Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?

 • За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?
 • За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?
 • На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
 • Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
 • Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 • У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?
 • Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?
 • В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 • Що означає «якість освіти»?
 • Що означає «якість освітньої діяльності»?
 • Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?
 • Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 • За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 • Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
 • Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
 • Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
 • У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?
 • Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 • Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
 • Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?
 • Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

ІІ. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1)        Що належить до системи загальної середньої освіти?

2)        На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3)        Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

4)        Що таке «цикл освітнього процесу»?

5)        Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

6)        В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

7)        Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

8)        Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

9)        За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

10)      Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я?

11)      Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

12)      Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

13)      Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

14)      В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?

15)      За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

16)      Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

17)      В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

18)      Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

19)      З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

20)      Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

21)      Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

22)      Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

23)      Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

24) Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

25) За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

26) Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

27) На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

28) Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

29) Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

30) Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

31) Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти?

32) На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

33)За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

34) Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

35) З кою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?

36) Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

37) Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

38) Що належить до обов’язків педагогічних працівників?

39) Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

40) Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?

41)Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

42) У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника?

43) Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

44) Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

45) Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

46) Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

47) Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

48) За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

49) Хто може бути асистентом учня?

50) На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

51) Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

52) Якою є мінімальна тривалість навчального року?

53) Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

54) Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?

55) Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

56) Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

57) З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?

58) Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

59) Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

60) Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

61) Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

62) Що визначає модельна навчальна програма?

63) Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?

64) На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

65) За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

66) В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

67) В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

68) Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

69) За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?

70) В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

71) В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?

 • Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?
 • Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
 • З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?
 • В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?
 • За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
 • Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?
 • За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?
 • За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?
 • Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 • Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
 • В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?
 • Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 • Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
 • Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?
 • Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
 • Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
 • Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?
 • За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 • Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 • За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?
 • За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?
 • За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?
 • Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
 • Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
 • На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 • Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?
 • На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 • Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 • Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

Додаток 9

Зразок тестового завдання відкритої форми

для проведення письмового тестування

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №______________________________

для проведення письмового тестування
кандидатів на заміщення вакантної посади керівника

закладу загальної середньої освіти

Тягинської сільської ради Херсонської області

 1. Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту».
 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту».
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про

повну загальну середню освіту».

 1. Питання на перевірку знання Закону України «Про повну загальну середню освіту».
 2. Питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.
 3. Питання на перевірку знання інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Додаток 10

Зразки ситуаційних завдань

та загальні вимоги до проведення письмового вирішення ситуаційного завдання

Загальні вимоги до проведення письмового вирішення ситуаційного

завдання

 1. Для проведення письмового вирішення ситуаційного завдання конкурсною комісією формуються зразки за формою, наведеною нижче у цьому Додатку, та затверджуються головою конкурсної комісії.
 2. Кожен зразок містить одне ситуаційне завдання.
 3. Ситуаційне завдання вирішується у письмовій формі. Конверт із зразками ситуаційних завдань відкривається у присутності членів конкурсної комісії та пропонується кандидатові за його вибором.
 4. При розв’язанні ситуаційного завдання кандидат на посаду керівника здійснює записи на бланках із штампом Засновника.

На бланку обов’язково зазначаються прізвище, ім’я по батькові кандидата (повністю), розв’язок ситуаційного завдання. Після завершення виконання роботи на аркуші проставляються дата проведення письмового вирішення ситуаційного завдання, підпис, ініціали та прізвище кандидата.

 1. Загальний час для проведення письмового вирішення ситуаційного завдання становить 30 хвилин.
 2. Критерії оцінювання результатів письмового вирішення ситуаційного завдання наведено у Додатку 6 до цього Положення.
 3. Члени Комісії визначають результати письмового вирішення ситуаційного завдання згідно із Критеріями. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки результати письмового вирішення ситуаційного завдання. Оцінки виставляються на аркуші з роботою кандидата.
 4. Кандидатів, що склали письмове тестування та вирішили ситуаційне завдання, додатково інформують про час та місце проведення наступного етапу конкурсу.

Зразки завдань для проведення

письмового вирішення ситуаційного

завдання

Ситуація 1.

До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами.

Чи можливо таке в вашій школі?

Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

Додаток 11

Критерії оцінювання

письмового тестування, письмового вирішення ситуаційного завдання,

публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку

закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації

Критерії та порядок оцінювання письмового тестування за тестовими завданнями відкритої форми

 1. Для визначення результатів письмового тестування використовується така система:
 • 3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;
 • 2 бали виставляються кандидатам, які в основному обсязі розкрили суть питання;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
 1. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання тестового завдання. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
 2. Підбиття підсумків письмового тестування здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до Відомості, форма якої наведена у додатку 7 до цього Положення.
 3. З результатами письмового тестування кандидат ознайомлюється у Відомості особисто під підпис.

Критерії та порядок оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання

 1. Для визначення результатів письмового вирішення ситуаційного завдання використовується така система:
 • 3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі висвітлили шляхи виконання ситуаційного завдання;
 • 2 бали виставляються кандидатам, які в основному обсязі висвітлили шляхи виконання ситуаційного завдання;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили ситуаційне завдання фрагментарно;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не впоралися із виконанням ситуаційного завдання.
 1. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінки письмового вирішення ситуаційного завдання. Оцінка виставляється на аркуші з відповіддю кандидата.
 2. Результат кандидата за письмове вирішення ситуаційного завдання заноситься до Відомості, форма якої наведена у додатку 8 до цього Положення.
 3. З результатами письмового вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється у Відомості особисто під підпис.

Критерії та порядок оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації

 1. Загальний час для проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації становить 30 хвилин.
 2. Для визначення результатів оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, використовується така система:
 • 3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі висвітлили шляхи розвитку навчального закладу;
 • 2 бали виставляються кандидатам, які в основному обсязі висвітлили шляхи розвитку навчального закладу;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили перспективу розвитку закладу частково;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не впоралися із презентацією.
 1. Для визначення результатів надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, використовується така система:
 • 3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі відповіли на запитання;
 • 2 бали виставляються кандидатам, які в основному обсязі відповіли на запитання;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які не в повній мірі дали відповідь на запитання;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не надали відповідь на запитання.
 1. Визначення результатів публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації здійснюється кожним із членів Комісії індивідуально та фіксується у Відомості, форма якої наведена у додатку 9 до цього Положення.
 2. З результатами публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації кандидат ознайомлюється у Відомості особисто під підпис.

Підведення підсумків конкурсного відбору

 1. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
 2. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожен окремий етап проведення конкурсного відбору згідно з додатком 10 до цього Положення.
 3. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 11 до цього Положення).
 4. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг,

вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Додаток 12

ВІДОМІСТЬ

результатів проведення письмового тестування кандидатів на заміщення
вакантної посади керівника закладу загальної середньої
освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

Згідно з Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області, кандидати на зайняття вакантної посади керівника за результатами проведення письмового тестування отримали такі бали:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Посада, на яку претендує кандидат  

Номер

білета

 

Загальна сума балів

1.

 

Голова комісії:_____________

Члени комісії:______________

_______________

Секретар комісії:_______________

Додаток 13

ВІДОМІСТЬ

результатів проведення письмового вирішення ситуаційного завдання кандидатів на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

Згідно з Положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Хрестівської сільської ради Херсонської області, кандидати на зайняття вакантної посади керівника за результатами проведення письмового тестування отримали такі бали:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Посада, на яку претендує кандидат  

Номер

завдання

 

Загальна сума балів

1.

 

Голова комісії:_____________

Члени комісії:______________

_______________

_______________

Секретар комісії:_______________

Додаток 14

ВІДОМІСТЬ

про результати проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації кандидатів на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

Згідно з Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області, кандидати на зайняття вакантної посади директора за результатами проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації отримали такі бали:

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата  

Вид завдання

 

Отримані бали

1. презентація
відповіді на запитання

 

Голова комісії:_____________

Члени комісії:______________

_______________

_______________

Секретар комісії:_______________

Додаток 15

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

кандидата на посаду директора закладу загальної середньої освіти

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання Вимоги Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 1 Середній бал
Письмове тестування
Письмове вирішення ситуаційного завдання
Публічна презентація Презентація
Відповіді на запитання
Сума балів

Голова комісії:_____________

Члени комісії:______________

_______________

_______________

Секретар комісії:_______________

Додаток 16

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ

кандидатів на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу

загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Херсонської області

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Загальна сума отриманих балів Рейтинг
1

Голова комісії:_____________

Члени комісії:______________

_______________

_______________

Секретар комісії:_______________

Розпорядження про скликання позачергової 7 сесії Тягинської сільської ради

23.11.2016 №103 Про проведення у виконавчому апараті сільської ради перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»


Розпорядження 001

Додаток 1

до розпорядження сільського голови

13.11.2020  №  63

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

 1. Загальні положення
 2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір (далі-конкурс)на заміщення вакантних посад п’ятої-сьомої категорії посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради (далі –вакантні посади), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 3. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
 4. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови сільської ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник сільського голови.Доскладуконкурсної комісії ходять. До складу комісії можуть входити секретар сільської ради, спеціалісти з юридичних та кадрових питань, а також інші спеціалісти, посадові особи та працівники.

На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії.

На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені  інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, може бути членом конкурсної комісії, проте в даному випадку, згідно п.1 ч.1 ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції», задля врегулювання конфлікту інтересів, дана особа усувається від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень, тобто не бере участі у конкурсному відборі, як член комісії, про що складає відповідну заяву.

Близькі особи– один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом  (далі – близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань, щодо цієї особи.

 1. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті Тягинської сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

ІІ. Умови проведення конкурсу

 1. Рішення про проведення конкурсу за наявності вакантної посади приймається головою сільської ради, про що видається відповідне розпорядження.
 2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених чинним законодавством.

 1. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).
 2. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам чинного законодавства та встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту, співбесідита відбір кандидатів.

ІІІ. Оголошення про конкурс

Сільська рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або оприлюднює його на офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, секретар конкурсної комісії доводить його до відома працівників виконавчого апарату сільської ради.

 1. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) місцезнаходження, адреса та номери телефонів сільської ради;

2) назва вакантної посади із зазначенням посадової особи, яка надасть додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені сільською згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 1. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою сільської ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку, в сільській раді конкурс не оголошується.

ІV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування (Додаток 1 до Порядку);
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
 • дві фотокартки розміром 4 х 6см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, ;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • письмову заяву, в якій повідомляють, що до них не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надають згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно них відповідно до зазначеного Закону (Додаток 2 до Порядку).
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, крім документів, зазначених у п.12 цього Порядку, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України“Про запобігання корупції”.
 2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством та відповідно цим Порядком.
 4. Посадова особа сільської ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи

або секретар конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на відповідні посади.

 1. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляєтьсясекретарем конкурсної комісіїз відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення про допуск до конкурсу приймає конкурсна комісія.

 1. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.
 2. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у посадової особи сільської ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи, або у секретаря конкурсної комісії.Документи переможця конкурсу, зазначені в п.12 цього Порядку, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.
 1. V. Проведення іспиту та відбір кандидатів
 2. Іспит проводяться конкурсною комісією сільської ради з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посадувідповідно до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради (додається).
 3. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, співбесіди,секретар конкурсної комісіїповідомляє кандидатів про місце і час їх проведення.

22.Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», а також у разі необхідності законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату сільської  ради.

 1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.
 2. Кандидати, які не склали іспит не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 3. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву сільської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
 4. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
 5. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.
 6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
 7. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 8. Рішення комісії подається голові сільської ради, в ньому обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
 9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові сільської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
 10. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

33.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова сільської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 1. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 2. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене головою сільської ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
 3. Рішення голови сільської ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 Секретар сільської  ради                                                                        Т.М.Косточко

Додаток 1

до Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

Голові конкурсної комісії

Тягинської сільської ради

______________________________

(ПІБ кандидата в родовому відмінку)

_________________________________,

(дата народження кандидата)

проживаю за адресою:

__________________________________________________________телефони: дом.:_______________________,

моб.: _______________________

З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – ___________________________ .

( повна назва посади)

Ознайомлений/(а) із встановленими ст.12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

До заяви додаю наступні документи:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________
 4. ______________________________________________________________
 5. ______________________________________________________________
 6. ______________________________________________________________
 7. ______________________________________________________________
 8. ______________________________________________________________

___________________                    ___________________

(дата)                             (підпис)                              (ПІБ)

 

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

 

Секретар сільської  ради                                                            Т.М.Косточко

Додаток 2

до Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого

самоврядування Тягинської сільської ради

Конкурсній комісії

Тягинської сільської ради

_________________________________,

(ПІБ кандидата в родовому відмінку)

проживаю за адресою:

_____________________телефони: дом.:_______________________,

моб.: _______________________

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України «Про очищення влади»

Я,_________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».**

Додаток: копії, засвідчені підписом посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської  ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи або спеціаліста з юридичних питань і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                 _____________________                                                    (підпис)

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Секретар сільської  ради                                                                Т.М.Косточко

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської  ради

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у сільській раді як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Тягинської сільської ради, склад якої затверджується розпорядженням сільського голови.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем конкурсної комісії  з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в іспиті не допускаються.

1.4.Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання корупції», законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»,а також у разі необхідності законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції»,«Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»(далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.6.Переліки питань оприлюднюється на офіційному  веб-сайті Тягинської сільської  ради та обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні ними документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються секретарем конкурсної комісіїза зразком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою сільської ради. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», а також питання на знання законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», всього 5 питань. У разі необхідності до білету включається шостепитання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу.

1.8.Питання 1-5 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку. У разі необхідності питання 6 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу, затвердженим сільським головою.

1.9.Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10.Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та співбесіди, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце проведення.

 

 1. Організаційна підготовка до іспиту

 2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

 1. Складання іспиту

 3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснюєзаписи на аркуші із штампом виконавчого комітетусільської ради.

Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

4.Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів під час проведення іспиту використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України,  Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», «Про звернення громадян» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та посадових обов’язків посади.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», «Про звернення громадян» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та посадових обов’язків посади.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2.Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку.З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у посадової особи сільської ради, яка забезпечує виконання кадрової роботи .

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит, і з ними проводиться співбесіда.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит і до співбесіди не допускаються.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Секретар сільської  ради                                                            Т.М. Косточко

 Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання Конституції України та Законів України

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

Основні розділи Конституції України.

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 2. Форма правління в Україні (стаття 5).
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 5. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 6. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 7. Державні символи України (стаття 20).
 8. Конституційне право на працю (стаття 43).
 9. 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 10. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 11. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 12. 13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 13. 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14. 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 15. 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 16. 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 17. 18. Президент України. Порядок його обрання (статті 102, 103).
 18. 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 19. 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 20. 21. Кабінет Міністрів України та його склад (стаття 113, 114).
 21. 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 22. 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 23. 24. Судоустрій в Україні(стаття 125).

25.Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

 1. 26. Прокуратура в Україні (стаття 131-1).
 2. 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 3. 28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 4. 29. Органи місцевого самоврядування в Україні (статті 140, 141,144).
 5. 30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

Поняття місцевого самоврядування та система місцевого самоврядуванняв Україні (статті 2, 5).

 1. Територіальні громади (стаття 6).
 2. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 3. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 4. Сільський голова (стаття 12).

6.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

 1. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).
 2. Загальна та виключна компетенція сільських рад (стаття 26).
 3. Загальна характеристика повноважень виконавчого органу ради (глава 2).
 4. Повноваження сільського голови та дострокове припинення повноважень сільського голови (статті 42, 79).
 5. Порядок формування ради та дострокове припинення повноважень ради(статті 45, 78).
 6. Сесія ради (стаття 46).
 7. Депутат ради (стаття 49).
 8. Виконавчий комітет сільської ради та організація його роботи (статті 51, 53).
 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 10. Право комунальної власності (стаття 60).
 11. Місцеві бюджети (стаття 61).
 12. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).
 13. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
 14. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).
 1. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

 1. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 6. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. Фінансовий контроль. (статті 12, 13).
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15)
 9. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 13. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, 24).
 14. Питання на перевірку знання Закону України

«Про  запобігання корупції»

Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

 1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 2. Статус та права Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,12).
 3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22,23).
 5. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).
 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів(статті 28, 29).
 8. Правила етичної поведінки (статті 37-44).
 9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 10. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 11. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 12. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 13. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).
 15. Питання на перевірку знань Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 1.Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України «Про звернення громадян»).

 1. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (стаття 10 Закону України «Про звернення громадян»).
 2. Розгляд заяв та скарг громадян (статті 15,16 ЗУ «Про звернення громадян»).
 3. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18 Закону України «Про звернення громадян»).
 4. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (стаття 19 Закону України «Про звернення громадян»).
 5. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України «Про звернення громадян»)
 6. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України «Про звернення громадян»).
 7. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (статті 24, 25 Закону України «Про звернення громадян»).
 8. Інформація про фізичну особу (стаття 11 Закону України «Про інформацію»).
 9. Інформація з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію»).
 10. Визначення публічної інформації (стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 11. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 12. Вимоги до оформлення запитів на інформацію (стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 13. Строки розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 14. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію (стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської  сільської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Сільський голова:

 

____________Прізвище, ініціали

Підпис

«___»___________20__ року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4,5. Профільне питання.

додаток 2

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської  сільської ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією

Тягинської сільської ради

(назва державного органу)

від «___»  ____________ 20___ р.

згідно з Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тягинської сільської ради

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада, на яку претендує кандидат Категорія посади, на яку претендує кандидат Номер білету Загальна сума балів
1
2          
3          
4          
5          
6          

 

Голова комісії ___________________                     ____________________

(підпис)

 

Секретар комісії _________________                    ___________________

(підпис)

 

Члени комісії     _____________________                           ____________________

(підпис)                                                                       (підпис)

 

_______________________           ____________________

(підпис)                                                                    (підпис)

 

_______________________           _____________________

(підпис)                                                                       (підпис)

 

______________________________________ _________________________________

(підпис)                                                                       (підпис)

 

 

З результатами іспиту ознайомлений(а):      ________________________________

(підпис)