Чинні регуляторні акти

 

Правила благоустрою території Тягинська сільської ради

ТЯГИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЇ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

11.12.2020                                                                                              № 12

Про затвердження Плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів Тягинською сільською радою

на 2021 рік

 

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тягинської сільської ради на 2021 рік та оприлюднити його в спосіб, що відповідає чинному законодавству – в наступний день з дня набрання чинності рішення:
№  п/п Назва проекту регуляторного акту Мета прийняття Відповідальний за розробку Строк підготовки
1. Про встановлення місцевих податків і зборів. Встановлення ставок місцевих податків і зборів, які провадяться на території Тягинської сільської ради та забезпечення дотримання вимог діючого законодавства.  Постійна комісія з питань  соціально – економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підприємництва та торгівлі ІІ квартал
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова                                                                                 Р.ПОНОМАРЕНКО

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Тягинської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів»

Аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до доходної частини сільського бюджету, а також у необхідності викладення положень про місцеві податки відповідно до законодавства та з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може привести до невиконання вимог чинного законодавства.

Тягинська сільська рада утворилась відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 726-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області», з адміністративним центром у с. Тягинка.

До складу громади увійшли 6 сільських рад, кожна з яких у 2020 році прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, відповідно до яких сплачуються податки до бюджету Тягинської сільської ради у поточному році. На сьогоднішні день ставки податків, що діють на територіях сільських рад які увійшли до складу громади відрізняються. Важливим також є прийняття регуляторного акта з метою встановлення єдиних ставок податків і зборів, які будуть діяти на території громади з 01 січня 2022 року.

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: пунктом 12.3.3 визначено, що сільські, селищні, міські ради та ради територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 ПКУ, якщо сільська  рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються до сільського бюджету  та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Відповідно до пункту 266.4.2 статті 266 ПКУ до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю та податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати податків встановлюються Податковим кодексом України та рішенням сільської ради.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. За рахунок бюджету утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність усіх сіл в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

З метою безумовного виконання вимог ПКУ та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади і пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів».

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

У разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, що причинить втрати дохідної частини бюджету на загальну суму
1032456 грн. Як наслідок будуть не профінансовані заходи програм громади, а саме:

– проведення поточних ремонтів доріг місцевого значення (500,000 тис. грн.);

– проведення поточних ремонтів закладів освіти, культури та охорони здоров’я
(300,0 тис. грн.);

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я (200,0 тис. грн.);

– та інші заходи.

На суму сплати податків та зборів і кількість суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податки, може вплинути економічна ситуація, а також вплив пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

На підставі Аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення Тягинської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів». Цим проєктом рішення пропонується встановити ставки та пільги зі сплати земельного податку; ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; ставки єдиного податку та ставки туристичного збору.

Враховуючи, вищевикладене, Тягинською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» та публікується в засобах масової інформації .

.Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі: суб’єкти малого підприємництва +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

– здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної  громади;

– забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» Така альтернатива не є прийнятною так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом та із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податків та зборів, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.Очікувані втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» складатимуть: 1032456 грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (утримання комунальних закладів, благоустрій та інше.)

Альтернатива 2.Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» у запропонованому вигляді Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів сільської ради та наповнення місцевого бюджету.Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету сільської ради надійде – 2339185,94 грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі заклади освіти, культури та охорони здоров’я, благоустрій та інші соціальні програми.
Альтернатива 3.Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Тягинської сільської ради, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог ПКУ, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Удосконалить відносини між сільської радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.
Альтернатива 3 1. Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.2. Спрямування надлишків на соціально – економічний розвиток. Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікуванняІснування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Втрати надходжень до бюджету сільської ради у  сумі: 1032456 грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 2339185,94 грн.
Альтернатива 3 За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади. Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Разом
всього в тому числі мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 0 0 221 0 221
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 100% 0 100%
Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України. Витрати пов’язані лише зі сплатою податків та зборів.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Досконалість відносин між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.
Альтернатива 3 Відсутні Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування ставок податків та зборів, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (утримання комунальних закладів, благоустрій та інше.)
Альтернатива 2 3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів
Альтернатива 3 2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди(підсумок) Витрати(підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава: –Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Громадяни: –

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Суб’єкти господарювання:-

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками

Держава: –Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Громадяни: – Сплата податків і зборів за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання:-Витрати. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Стабільне наповнення сільського бюджету, виконання запланованих заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку громади,  збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.
Альтернатива 3 Держава: –Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Громадяни: –

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету.

Суб’єкти господарювання :-

Відсутні

Держава: –Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення  в друкованих ЗМІ.

Громадяни: –

Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання:-

Витрати. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території сільської ради.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.
Альтернатива 1 Держава:-Відсутні

Громадяни:-

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

 

Держава: –Відсутні

Громадяни:-

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

Суб’єкти господарювання:-

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги та погіршення якості життя жителів громади.

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів. Зміни до чинного законодавства:– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

 

 

Зміни до чинного законодавства:– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу через можливість не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання сільського бюджету. Вказана альтернатива є неприйнятною. Зміни до чинного законодавства:– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно – обґрунтованих місцевих податків і зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Тягинської сільської ради.

 Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом:

Розробки проєкту рішення Тягинської сільської «Про встановлення місцевих податків і зборів» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Початок впровадження регуляторного акта планується з 01 січня 2022 року.

Строк дії регуляторного акта пропонується необмежений до внесення змін у законодавчі акти вищої юридичної сили.

Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта пропонується здійснювати за наступними показниками:

– сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів –
2339,19 тис. грн.;

– кількість платників місцевих податків  і зборів, на яких поширюватиметься дія акта  – 221 особа;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній. Проєкт розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Тягинської сільської ради (http://tiahynka-sr.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність  – Проєкти регуляторних актів». Повідомлення про оприлюднення проєкту розміщено на офіційному сайті Тягинської сільської ради (http://tiahynka-sr.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність  – Проєкти регуляторних актів». Після прийняття проєкту рішення воно  буде опубліковано відповідно до вимог чинного законодавства.

Прогнозні значення статистичних показників:

 Назва показника

2022 рік
Кількість платників Сума надходжень до місцевого бюджету Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта
Земельний податок 17 242299,98 100 %
Єдиний податок І групи 131 189036,0 100 %
Єдиний податок ІІ групи 59 1886400,0 100 %
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 14 21449,96 100 %
Туристичний збір 0 0 100 %
 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до дня набрання ним чинності статистичним та соціологічним методами, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом, а також шляхом аналізу показників, визначених у попередньому розділі.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим  актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом статистичних даних результатів показників  суми надходжень до сільського бюджету та кількості платників

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного рішення та можливого внесення змін.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта буде проводити відділ фінансів, планування  та інвестицій Тягинської сільської ради.

Зауваження та пропозиції до проєкту та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до Тягинської сільської ради за адресою вул. Вишнева, 1Д, с. Тягинка, Бериславського району, Херсонської області,74330, тел.(05546) 46-2-15.

Тягинський сільський голова Раїса ПОНОМАРЕНКО
Додатокдо аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 березня 2021 року по 15 квітня 2021 року.

Період Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) Інтернет-консультації прямі (Інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консуль-тацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
10.03.202115.04.2021 Робочі наради, зустрічі, консультації по телефону 165 Ознайомлення підприємців з проєктом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва надали пропозиції щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом, звітування та сплати податку)
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:
221 (одиниця),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий

номер

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання  (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури сплата податків,у т.ч. 33389,08 33389,08 166945,4
– сплата земельного податку 14252,94 14252,94 71264,7
– сплата єдиного податку І групи 3204,0 3204,0 16020,0
– сплата єдиного податку ІІ групи 14400,0 14400,0 72000,0
– сплата податку на нерухоме майно 1532,14 1532,14 7660,7
– сплата туристичного збору 0 0 0
6 Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5) 33389,08 33389,08 166945,4
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць, із них 221 221 0
– платників земельного податку 17 17 0
– платників єдиного податку І групи 59 59 0
– платників єдиного податку ІІ групи 131 131 0
– платників податку на нерухоме майно 14 14 0
– платників туристичного збору 0 0 0
8 Сумарно, гривень,у т. ч. 2339185,94 2339185,94 11695929,7
– сплата земельного податку 242299,98 242299,98 1211499,9
– сплата єдиного податку І групи 189036,0 189036,0 945180,0
– сплата єдиного податку ІІ групи 1886400,0 1886400,0 9432000,0
– сплата податку на нерухоме майно 21449,96 21449,96 107249,8
– сплата туристичного 0 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (30 хв)  18,48  18,48  92,4
10 Процедури організації виконання вимог регулювання (сплата податків) (20 хв) 12,32 12,32 61,6
11 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
12 Інші процедури (уточнити)
13 Разом, гривень 30,8 30,8 154
14 Кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць 221 221 221
15 Сумарно, гривень 6806,8 6806,8 34034,0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

Тягинської сільської ради

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адмініст-рування*        (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0 0 0 0 0
камеральні 0 0 0 0 0
виїзні 0 0 0 0 0
3. Підготовка, затвердження та спрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
6.Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
7. Інші адміністративні процедури 0 0 0 0 0
Разом за рік 0 0 0 0 0

 

Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-ковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) грн. За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 2339185,94 11695929,7
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 6806,8 34034,0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2345992,74 11729963,7
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2345992,74 11729963,7
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання

На території Тягинської сільської ради пропонується встановити не максимально можливі ставки податків і зборів.

Даним проєктом рішення також пропонується встановити пільги зі сплати за землю та податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості для окремих груп платників.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

Тягинський сільський голова                                        Раїса ПОНОМАРЕНКО

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Тягинської сільської ради ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тягинської територіальної громади та Примірного договору оренди нерухомого комунального майна»

 

І. Визначення проблеми

На сьогодні відносини оренди державного та комунального майна регулюються Законом України від 03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), частиною 2 ст. 17 якого передбачається, що у разі передачі в оренду майна (комунального майна) без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується представницьким органом місцевого самоврядування. У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику, застосовується затверджена Кабінетом Міністрів України. Крім цього, Законом передбачається наявність окремих нормативних актів, зокрема – Методики, а також – рішення представницького органу місцевого самоврядування про розподіл орендної плати.

На теперішній час в Тягинській сільській раді  Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між сільським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем, відсутня.

Передача в оренду комунального майна є ефективним і перспективним управлінським рішенням, що не лише дає змогу зберегти майно територіальної громади.

На сьогоднішній день на обліку знаходиться 10 договорів оренди об’єктів нерухомості комунальної власності Тягинської сільської територіальної громади,

середньомісячні надходження до місцевого бюджету за оренду майна становлять 13,8 тис. грн. на місяць .

Проектом Методики пропонуються річні орендні ставки для орендарів, визначених ст.15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» на рівні визначених в Методиці розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої ПКМУ від 04.10.1995 №786.

Враховуючи викладене, виникла необхідність затвердження нового регуляторного акту. В результаті розробки нового проекту рішення Тягинської сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тягинської територіальної громади та Примірного договору оренди нерухомого комунального майна» процедура передачі в оренду майна комунальної власності буде приведена у відповідність до вимог чинного законодавства. А також буде врахована як специфіка діяльності комунальних підприємств територіальної громади, так і існуючий попит на об’єкти комунальної власності (в т.ч. єдині майнові комплекси), на послуги та товари, які надаються суб’єктами підприємницької діяльності.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки відповідно до п.2 ст. 17 Закону у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата щодо комунального майна визначається представницькими органами місцевого самоврядування.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, в т.ч. і діючої методики, в зв’язку з їх  відсутністю.

Отже, для вирішення проблеми необхідно розробити відповідний нормативно-правовий акт, а саме: рішення сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тягинської територіальної громади та Примірного договору оренди нерухомого комунального майна».

ІІ.     Цілі регулювання

Основними цілями регулювання є:

 • створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря, орендодавця, балансоутримувача) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної/місячної, добової, погодинної) відповідно до орендних ставок та цільового призначення для орендарів, які мають право на укладання договорів оренди (продовження) без аукціону;
 • врегулювання правових та економічних відносини між потенційними орендарями та органами місцевого самоврядування;
 • приведення у відповідність до вимог чинного законодавства процедури розрахунку орендної плати за оренду майна комунальної власності Тягинської територіальної громади ;
 • встановлення доцільних та обґрунтованих орендних ставок із урахуванням місцевих особливостей у сфері оренди комунального майна;
 • забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна.
 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняття рішення Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити існуючі проблеми щодо розрахунку орендної плати для орендарів, визначених ст..15 Закону, а також орендарям, що продовжують договори оренди вперше. Приведення діючого механізму врегулювання орендних відносин у відповідність до вимог Закону

 

Альтернатива 2

Застосування

Методики

розрахунку

орендної плати, яка

затверджується

Кабінетом

Міністрів України

щодо державного

майна

Застосування Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна, не вирішує проблеми місцевого рівня та не враховує як специфіки діяльності комунальних підприємств територіальноїгромади, так і існуючий попит на об’єкти комунальної власності (в т.ч. єдині майнові комплекси), на послуги та товари, які надаються суб’єктами підприємницької діяльності, що призведе до зменшення кількості орендарів  та зменшення надходжень до місцевого бюджету.
1.                             Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

2.1 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 –  забезпечить реалізацію Закону;

–   забезпечить орендарів, які мають право на укладання договору оренди без проведення аукціону, чітким механізмом розрахунку орендної плати в залежності від цільового використання;

–      приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до чинного законодавства України;

–     прогнозна сума надходжень від оренди комунального майна до місцевого бюджету з 2021 року – 140,380 тис.грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання (облік орендарів, розгляд документів, підготовка проекту рішення  та ін.) – 2410,56  грн. на рік. Детально розрахунок наведено в -Тест.
 

Альтернатива 2

Не передбачається, оскільки Методика розрахунку орендної плати за державне майно, яка могла б бути використана та застосована на території громади:

–       не передбачає можливість оренди майна органами місцевого самоврядування за 1 грн. на рік;

–       визначає ставки для їх застосування на всій території держави, тоді як попит на об’єкти комунальної власності Тягинської територіальної громади  дуже низький в зв’язку з їх інвестиційною непривабливістю.

Можливе зменшення кількості потенційний орендарів, які мають бажання орендувати комунальне майно, в зв’язку з невідповідністю орендних ставок до можливих витрат, понесених орендарями. Збільшення навантаження на бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету. Як наслідок, існує висока ймовірність дострокового припинення діючих договорів оренди та втрат місцевого бюджету і балансоутримувачів від недоотриманої орендної плати по діючим договорам (орієнтовно 3,0 тис.грн. на місяць, або – 36 тис. грн на рік).

 

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
 

Альтернатива 1

– збільшення надходження орендної плати до місцевого з 102,2 тис. грн.. до 140,80 тис. грн. (починаючи з 2021 року), що дозволить вирішувати нагальні питання соціального розвитку міста. відсутні
 

Альтернатива 2

 

Не передбачається

відсутні.
 • Оцінка впливу на сферу інтересів суб ’єктів господарювання

 

Оцінку впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання здійснено з урахуванням діючих договорів оренди комунального майна, орендарями яких є суб’єкти підприємництва.

 

Станом на 01.06.2021 загальна кількість суб’єктів господарювання (орендарі комунального майна), що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 10 од., з них 6 суб’єктів мають право на продовження договорів оренди відповідно до Закону на тих же умовах, у разі, якщо цей договір продовжується вперше, на яких і розповсюджується зазначене регулювання.

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Всього
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 7 7
Питома вага 100% 100%
Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збереження орендних ставок, що діяли до набрання чинності Закону та Методики, які забезпечують:

– стабільність господарської

 

 

 

 

 

 

В грошовому еквіваленті прогнозні витрати суб’єктів малого підприємництва становлять: всього 75088,50 грн. на рік, в т.ч.:

 

 

 

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
діяльності для підприємців;

–       мінімізація ризиків підприємців, що пов’язане зі збільшенням орендних ставок, а отже витрати на сплату орендної плати не збільшуються, а тільки коригуються на індекс інфляції

–       збереження кількості орендарів;

–       зменшення витрат СПД з оцінки майна для укладання нових договорів, або додаткових угод у разі перегляду діючих (в середньому 2000-3500 грн. на 1 об’єкт);

–       забезпечення прозорого механізму визначення орендної плати та передачі майна в оренду.

–     адміністративні – 3688,50 грн

–       прямі 71400,00 грн. Детально розрахунок наведено в М-Тест.

Альтернатива 2 Відсутні Збільшення щомісячних витрат на оренду плату за рахунок застосування орендних ставок відповідно до державної Методики

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не розраховуються, оскільки дане рішення не розповсюджує свою дію на зазначену категорію суб’єктів.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

 

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 4 У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети у сфері орендних відносин. Альтернатива є найбільш оптимальною

 

 

Альтернатива 2 1 При застосуванні даної альтернативи не буде врахована як специфіка діяльності комунальних підприємств, так і існуючий попит на об’єкти комунальної власності (в т.ч. єдині майнові комплекси), на послуги та товари, які надаються суб’єктами підприємницької діяльності.
Рейти

нг

резул

ьтати

вності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альте рнатива 1 –       виконання вимог чинного законодавства з питань оренди комунального майна;

–       забезпечення надходження до місцевого бюджету коштів від оренди комунального майна в розмірі 102,2 грн тис. за рік (прогноз);

–      збереження комунального майна;

–       вирішення соціальних питань громади;

–       дотримання прав фізичних та юридичних осіб – потенційних орендарів, передбачених законодавством, у разі продовження договірних відносин, збереження орендних ставок для орендарів, які підпадають під регулювання.

У разі прийняття рішення витрати органів місцевого самоврядування становитимуть 2410,56 грн. на рік.

Витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання становитимуть 75088,50 грн. на рік, з них:

-прямі витрати 71400,00 грн.;

-адміністративні – 3688,50 грн.

Розробка Проекту рішення є єдиним оптимальним способом у досягненні визначених цілей, оскільки такий спосіб дозволить належним чином дотриматись вимог законодавства у сфері оренди.
Альте рнати ва 2 Не передбачаються, оскільки на даний час Методика розрахунку орендної плати відсутня Відсутність пільгової орендної плати для бюджетних установ, що збільшить навантаження в зв’язку з їх утримання через такі витрати, зокрема витрати на оцінку майна (в середньому 1000-2000 грн. на 1 об’єкт, а також Не може бути застосований, оскільки на даний час  методика відсутня, а державна методика, не вирішує проблему, визначену цим аналізом регуляторного впливу

 

господарювання, так і органами державної влади та іншими установами, що орендують комунальне майно без проведення аукціонів. сплати орендної плати із застосуванням державної ставки 3% від ринково вартості майна, що орієнтовно складає 1000 грн. на місяць, 12000 грн на рік ).

Зменшення кількості орендарів, у разі не збереження права на продовження договорів на тих же умовах при першій пролонгації – 3 ос.

Зменшення надходжень від оренди майна балансоутримувачам та до місцевого бюджету, у разі відмови орендарів, які підпадають під регулювання акта, від продовження діючих договорів оренди (орієнтовна сума втрат – 3,0 тис.грн на місяць, або 36,00 тис.грн на рік)

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива

1

Розроблення та прийняття проекту рішення є єдиним оптимальним способом у досягненні визначених цілей, оскільки такий спосіб дозволить забезпечити дотримання передбачених законодавством вимог щодо оренди майна та врахувати місцеві особливості у сфері оренди комунального майна Оцінка можливостей запровадження рішення та дотримання суб’єктами господарювання його положень – висока, оскільки запровадження такого регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
Альтернатива

2

Не може бути застосований, оскільки застосування державної методики не вирішує поставлених завдань у сфері оренди комунального майна Х
V.           Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм дії регуляторного акта.

Запропонований проект рішення:

передбачає механізм розрахунку орендної плати з урахуванням незалежної оцінки майна та відповідної орендної ставки;

 

забезпечує гарантоване право на оренду для пільгової категорії орендарів відповідно до ст. 15 Закону;

гарантує територіальній громаді збереження комунального майна та його ефективне використання.

Відповідно до Закону передача державного та комунального майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до методики.

Проектом рішення пропонується Методика розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки (в залежності від мети використання/орендаря), при цьому бюджетним установам, які повністю фінансуються за рахунок сільського бюджету, а також іншим організаціям буде встановлено річну орендну плату 1 грн./рік.

Також іншим орендарям, які мають відповідно до ст..15 Закону право оренди без аукціону і які не утримуються/фінансуються з державного або місцевого бюджету, будуть встановлені диференційовані орендні ставки.

Проектом акта також передбачається врегулювати порядок індексації орендної плати.

Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Розробка проекту рішення та АРВ до нього.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Проведення громадських обговорень проекту рішення.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Отримання пропозицій щодо удосконалення проекту рішення від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Після прийняття регуляторного акта очікується:

 • забезпечення права орендарів, які мають відповідно до ст..15 Закону

право оренди без аукціону;

 • ефективне використання комунального майна;
 • збереження кількості орендарів комунального майна;
 • збільшення надходжень до місцевого бюджету.
 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати

або виконувати ці вимоги

Враховуючи, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається).

 • Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном – постійний, оскільки його прийняття необхідне для постійного дотримання орендодавцями комунального майна, суб’єктами господарювання при передачі комунального майна Тягинської територіальної громади в оренду.

Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін, здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

п/п

Показник 2021 р. 2022 р.
1 Розмір надходжень до сільського  бюджету, пов’язаних з дією акта, тис.грн.; 1317,39 1333,99
2 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія, од.; 6 6
3 Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, грн., з них: 64756,59 151098,71
адміністративні витрати 3688,50 3688,50
прямі витрати (сплата орендної плати) 71400,00 71400,00
4 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %. 100 100

Додаткові прогнозні показники результативності:

п/п

Показник 2021 2022
1 кількість додаткових угод, укладених з суб’єктами підприємницької діяльності, із застосуванням Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, од. 5 4

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом моніторингу кількості договорів оренди, у які вносяться зміни з урахування Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно.

Базове відстеження буде здійснено у місячний термін після набрання чинності шляхом обробки наявних результатів шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися управлінням економічного розвитку за допомогою статистичних даних за результатами роботи з укладання договорів оренди та змін до них, а також даних балансоутримувачів щодо сплати орендної плати, в т.ч. до місцевого бюджету.

Метод відстеження – статистичний.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

Секретар сільської ради                                                             Т.КОСТОЧКО

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “08” липня 2021 р. по “08” серпня 2021 р.

№ п/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)
1 Усні запити та телефонні консультації 4 Отримання від орендарів зауважень та пропозицій до проекту рішення, а також даних щодо:

– витрати часу на отримання інформації про регулювання, оформлення електронного листа,

проведення платежів, на транспорт, вивчення документації;

– грошових витрат на обслуговування банку (% банка), на транспорт, заробітну плату.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 6 (одиниць) та мікропідприємництва – 0 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Розрахунок вартості 1 людино-години:

для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 2021 року становить 6000 гривні в місяць або 36,11 гривні за годину. (Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

Порядковий

номер

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік

впровадження

регулювання)

Періодичні

(за

наступний

рік)

Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити)
сплата орендної плати за рік , на яких поширюється регулювання акта (із розрахунку середньої щомісячної о/плати на 1орендаря -1190,00 грн. 11900 11900,00 59500,00
6 Разом, гривень 11900,00 11900,000 59500,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6
8 Сумарно, гривень 71400,00 Х 35700,00
 

Оцінка

вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

витрати часу на отримання інформації про регулювання 1 година * 36,11 (чол./год) = 36,11 грн.;

а) реєстрація орендаря в електронній торговій системі для продовження договірних відносин): 15 хв. * 36,11 (чол./год) = 9,03 грн Разом в перший рік 45,14 грн

 

45,14 0 45,14
б) подання заяви в електронному кабінеті на продовження договірних відносин 15 хв. * 36,11 (чол./год) = 9,03 грн. разом в перший рік 9,03 грн. 9,03 0 9,03
в) подання додаткової документації (при необхідності), в т.ч. проїзд транспортом, витрати часу 1 година 1 роб.год. * 36,11 (чол./год) = 36,11 грн.

проїзд в обидві сторони 130 грн.

разом 38,31 грн.

разом в перший рік 166,11 грн

166,11 0 166,11
оформлення та підписання документів ), в т.ч. проїзд транспортом, витрати часу 1 година:

1 роб.год. * 36,11 (чол./год) = 36,11 грн.

проїзд в обидві сторони 130 грн.

разом 166,11 грн.

разом в перший рік 38,31 грн

166,11 0 166,11
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 0 0 0
витрати на проведення платежів (обслуговування банку, % банка, але не менше 10 грн.), а також витрати робочого часу (15 хв.):

15 хв. * 36,11 (чол../год) = 9,03 грн разом 19,03 грн. на місяць разом за рік 228,36 грн.

228,36 0 1141,80
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
14 Разом, гривень 614,75 Х 1528,19
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6 0 6
16 Сумарно, гривень 3688,50 Х 9169,14

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництв а (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання (занесення інформації до бази даних) 0,5 год. 44,64 1 6 133,92
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 6 год 44,64 1 6 1607,04
прийняття, реєстрація 15 хв +
заяви, передача виконавцю перевірка наданого пакету документів за умови виявлення недоліків повернення на доопрацювання разом з супровідним листом

Оформлення відмови у разі наявності підстав підготовка проекту відповідного рішення (наказу) та його візування

підготовка додаткової угоди (договору)

2 год.+

30 хв +

30 хв + 30 хв + 2 год.

видача орендарю пакету документів з примірником прийнятого рішення та супровідним листом, або листа з відмовою. 15 хв.
здійснення працівником контролю за виконання умов договору 2,5 год. 44,64 1 6 669,60
Разом за рік Х Х Х Х 2410,56
Сумарно за п’ять років 12052,80

Примітка: Розрахунок бюджетних витрат проведено з урахуванням середньої оплати праці однієї години роботи  спеціаліста сільської ради, яка станом на 01 червня 2021 року складає 7500,0 грн.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий

номер

Показник Перший рік регулювання (стартовий) грн. За п’ять років, грн
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 71400,00 357000,00

 

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування  

3688,50

 

9169,14

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання  

 

75088,50

 

 

375442,50

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва  

3688,50

 

18442,50

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання  

78777,00

 

393885,00

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить орендарям гарантоване право на оренду комунального майна згідно чинного законодавства, стабільність їх господарської діяльності, збереження робочих місць, а також отримання доходів від своєї діяльності та створення належних умов для себе і членів своєї родини. Тому зазначений проект не потребує розробки корегуючих (пом’якшувальних) заходів.