Проекти регуляторних актів

 

Проєкт

Про затвердження Методики розрахунку

орендної плати за майно комунальної власності

Тягинської територіальної громади та

Примірного договору оренди нерухомого

комунального майна

 Керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна” від 03 червня 2020 року № 483, постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 № 820 “Про затвердження примірних договорів оренди державного майна”, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна, врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Тягинської територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тягинської територіальної громади (Додаток 1).
 2. Затвердити Примірний договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до комунальної власності Тягинської територіальної громади (додаток 2).
 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку,планування бюджету,фінансів, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова                                                                            Раїса ПОНОМАРЕНКО

Додаток 1 до проекту рішення

Тягинської сільської ради

№ ___ від __ _____2021 року

Методика

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тягинської територіальної громади

 1. Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Тягинської сільської територіальної (надалі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно- економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі – Закон), з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 (далі – Порядок).

Орендна плата – це встановлений договором оренди платіж у грошовій формі, який орендар сплачує за користування майном на умовах, визначених у договорі оренди (в тому числі розмір платежу, терміни внесення тощо) та незалежно від наслідків господарської та іншої діяльності.

 1. До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація на балансі яких перебуває це майно.

Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло – і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 1. Орендна плата відповідно до цієї Методики визначається на підставі застосування орендних ставок, які затверджуються рішенням сільської ради, у відсотковому відношенні до ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону (крім оренди майна суб’єктами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики).

3.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується в такій послідовності:

 • визначається розмір річної орендної плати;
 • на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
 • з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
 • під час розрахунку розміру орендної плати за базовий місяць для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовується коефіцієнт 0,7.

3.2. У разі, коли термін оренди менший за один місяць або за одну добу, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

3.3. Затверджений цією Методикою розрахунок орендної плати застосовується у випадках, визначених Законом, а саме:

 • у разі передачі ЄМК, нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна в оренду вперше без проведення аукціону;
 • у разі продовження без проведення аукціону договорів оренди ЄМК, нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, укладених без проведення аукціону або конкурсу;
 • у разі визначення стартової орендної плати на першому електронному аукціоні з передачі в оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) та у разі визначення стартової орендної плати на електронному аукціоні щодо продовження договору оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів).

3.4. Розмір орендної плати за транспортні засоби визначається в порядку передбаченому для розрахунку орендної плати за нерухоме майно.

3.5. У випадку коли розмір орендної плати розрахований за цією Методикою є нижчим за розмір орендної плати договору, що продовжується, то орендна плата встановлюється на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, що продовжується.

3.6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100,

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї Методики (у разі укладання договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна або для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”).

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди визначається за формулою:

Опл.міс = Опл / 12

де О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

Опл.доб = Опл.міс / 30,

де          Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;

Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

Опл.пог = Опл.доб / 24,

де          Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;

Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати за єдиний майновий комплекс, його відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів), визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

Опл.міс = Опл / 12

де О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

 1. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = Опл./12 х Ід.о х Ім,

де Опл.міс – розмір орендної плати за базовий місяць, грн.;

Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати (в тому числі визначеної за результатами електронного аукціону) за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 2. Незалежна оцінка об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.
 3. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 4. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Потенційні орендарі подають свої закриті цінові пропозиції згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483.
 5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна та індивідуально визначеного майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

– бюджетним організаціям, установам, закладам, які утримуються за рахунок бюджету;

– Пенсійному фонду України та його територіальним органам;

– музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

– державним та комунальним закладам охорони здоров’я, в тому числі, що діють в статусі комунальних некомерційних підприємств (крім аптек, аптечних пунктів);

– закладам освіти, культури, фізичної культури і спорту Тягинської територіальної громади, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;

– державним та комунальним телерадіоорганізаціям (підприємствам);

– Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

– Державній службі зайнятості, регіональним та базовим центрам зайнятості;

– Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

– особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

– редакціям державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами.

АТ «УКРПОШТА» для здійснення господарської діяльності, передбаченої статтею 6 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (зі змінами), надається площа у розмірі 1/5 частини від загальної площі приміщення, за оренду якого встановлюється орендна плата в розмірі 1 гривня на рік. За решту 4/5 частини орендованої площі, що використовується АТ «УКРПОШТА» для здійснення інших видів статутної діяльності, при визначенні орендної плати застосовується орендна ставка, зазначена у додатку 2 цієї Методики.

Перед розрахунком орендної плати для АТ «УКРПОШТА» за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс. = (1 + ((Вп – Вп/5) х Сор./100))/12 х Ід.о х Ім,

де Опл.міс. – розмір орендної плати за базовий місяць оренди, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2;

Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Орендна плата в розмірі, встановленому згідно з абзацом десятим цього пункту, не застосовується в разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

Індексація орендної плати, визначеної в розмірі 1 гривня в рік, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції.

Для комунальних підприємств, що мають важливе соціальне значення для громади, розмір річної орендної плати становить 0,1% балансової вартості об’єкта. В разі продовження договору оренди місячна орендна плата повинна бути не менша ніж за останній місяць оренди.

 1. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів, розмір орендної плати за якими визначається згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483), встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – 8 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки, з урахуванням вимог статті 8 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

У разі якщо інше окреме індивідуально визначене майно передається в оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована відповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першому аукціоні.

 1. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 10 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.
 2. Якщо орендна плата визначена відповідно до пункту 10 цієї Методики або за наслідками проведення аукціону, орендна плата за січень-грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.
 3. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 4. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-тиденний термін від дня одержання його письмової заяви.
 5. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

У разі суборенди частини нежитлових приміщень орендна плата за таку частину визначається з урахуванням частки її вартості у загальній вартості орендованого приміщення.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване майно.

У разі якщо плата за суборенду майна перевищує розмір орендної плати орендаря за це майно, то різниця плати за суборенду майна у частині, що перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, спрямовується суборендарем на рахунок бюджету Тягинської територіальної громади.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

 1. Якщо орендоване нежитлове приміщення є часткою будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається площа, яку фактично займає орендар, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі. Розмір загальної орендованої площі або коефіцієнт перерахунку визначає балансоутримувач за даними технічної інвентаризації або самостійно.
 2. Крім орендної плати відповідно до умов договору оренди, орендар сплачує комунальні платежі, витрати на утримання (експлуатаційні витрати), податки та інше. Витрати на утримання нерухомого майна (в тому числі прибудинкової території) зданого в оренду одночасно кільком орендарям, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної площі.
 3. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 4. У випадку встановлення вартості об’єкта оренди на рівні його ринкової (оціночної) вартості результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. Замовником рецензування звіту про оцінку майна (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна) виступає Орендодавець/Балансоутримувач, послуги оплачує /відшкодовує Орендар.
 5. У випадку змін, які відбулися в законодавстві під час дії цієї Методики, її норми застосовуються в частині, яка не суперечить чинному законодавству України.

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати

за майно комунальної власності Тягинської

сільської територіальної громади

 

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх структурних підрозділів)

 

з/п

Найменування Орендна ставка, відсотків
1 Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (їх структурних підрозділів):
1.1 житлово-комунального господарства 5
1.2 кінотеатри 4
1.3 теплоенергетики 10
1.4 торгівлі 15
2 Інше 10

Секретар сільської ради                                   Тетяна КОСТОЧКО

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати

за майно комунальної власності Тягинської

сільської територіальної громади

  Орендні ставки за використання нерухомого майна, що перебуває

у комунальній власності Тягинської сільської територіальної громади

№ п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням  Орендна ставка, відсотків
1 Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2 Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3 Розміщення: 40
банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
 антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
4 Розміщення:
виробників реклами 30
салонів краси, саун, лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 30
торговельних об’єктів з продажу автомобілів 30
5 Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6 Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7 Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8 Розміщення: 20
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
аптек в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів
приватних закладів охорони здоров’я
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
редакцій засобів масової інформації:
– рекламного та еротичного характеру
– тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
9 Розміщення: 18
  турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
  торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*  
  офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів

телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернет

 
  антен  
10 Розміщення 15
ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
складів, крамниць-складів, магазинів-складів
приватних архівних установ
камер схову
стоянок для автомобілів, паркінгів
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
11 Розміщення 10
суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність
комп’ютерних клубів та інтернет – кафе
аптек, ветеринарних аптек
рибних господарств
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
інформаційних агентств
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)
проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
суб’єкти підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно, в тому числі курси, тренінги, семінари тощо
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
об’єктів для надання послуг з утримання домашніх тварин
12 Розміщення 10
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
приватних закладів освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, а також суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії
редакцій засобів масової інформації
13 Розміщення 9
  фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту  
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення;
громадських вбиралень;
проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
платіжних терміналів на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
14 Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 8
15 Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок 8
16 Розміщення майстерень по повірці та ремонту лічильників 8
17 Розміщення адмінприміщень підприємств, що надають житлово-комунальні послуги 8
18 Розміщення адмінприміщень комунальних підприємств, що надають ринкові послуги
19 Розміщення 6
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
кінотеатрів, бібліотек, театрів
20 Розміщення 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів
приватних закладів освіти, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції
перукарень, з метою надання послуг малозабезпеченим верствам населення
21 Розміщення:
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах 4
22 Розміщення 3
державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету
громадських об’єднань або заснованих ними навчальних закладів, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, а також отримують державне фінансування від країн-членів Європейського Союзу
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань в тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
музеїв, крім зазначених у пункті 10 Методики
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
громадської приймальні Народних депутатів України і депутатів місцевих рад
кінотеатру з клубом дитячого розвитку та творчості
23 Державні архівні установи, що частково фінансуються з державного бюджету та комунальні архівні установи, що фінансуються з місцевого бюджету 2
24 Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». 1
25 Розміщення транспортних підприємств з:  
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
26 Розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів 4
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
27 Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:
не більш як 100 кв. метрів; 4
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28 Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

не більш як 100 кв. метрів; 4
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
29 Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів 1
понад 50 кв. метрів 7
Розміщення майстерень професійних творчих працівників на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більше, як 50,0 кв. метрів 1
понад 50,0 кв. метрів 3
30 Інше використання нерухомого майна 15

Секретар сільської ради                                       Тетяна КОСТОЧКО

Додаток 2 до проекту рішення Тягинської сільської ради

№ __ від __ ________ 2021 року

 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Тягинської територіальної громади (далі – Договір)

А. ЗМІНЮВАНІ УМОВИ ДОГОВОРУ (ДАЛІ – УМОВИ)

1 Населений пункт
2 Дата
3 Сторони Найменування Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (ЄДР)
Адреса місце-знаходження
Прізвище, ім’я, по-батькові особи, що підписала Договір
Посада особи, що підписала Договір
Посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору (статут, положення, наказ, довіреність тощо)
3.1 Орендодавець
3.1.1
 Адреса електронної пошти Орендодавця, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим Договором
3.2 Орендар
3.2.1
 Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим Договором
3.2.2
 Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в соціальній мережі) Орендаря, на якому опублікована інформація про Орендаря та його діяльність1
3.3 Балансоутримувач    
3.3.1
Адреса електронної пошти Балансоутримувача, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим Договором
   
4 Об’єкт оренди та склад майна (далі Майно)
4.1
 Інформація про об’єкт оренди – нерухоме майно
АБО:
4.1
 Інформація про об’єкт оренди – індивідуально визначене майно
4.2
 Посилання на сторінку в ЕТС, на якій розміщена інформація про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 Порядку) або посилання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, якщо Договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку): _________________________________________________________________________________

 

 

4.3
 Інформація про належність Майна до пам’яток культурної спадщини,

щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

 1 Зазначена інформація вказується про орендарів – громадські організації (об’єднання), які отримали право на укладення договору без проведення аукціону
4.4 Погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об’єктом культурної спадщини чи її (його) частиною (за наявності) Орган, що надав погодження:

Дата погодження:

4.5 Інформація про укладання охоронного договору щодо Майна Дата та номер договору:

Сторони договору:

5 Процедура, внаслідок якої Майно отримано в оренду
5.1 (А) Аукціон (Б) Без аукціону (В) Продовження – за результатами проведення аукціону

(Г) Продовження – без проведення аукціону

______________________________________________________________________________________

Виписати потрібне:

5.1.1
Якщо цей Договір є договором типу (Г) – Продовження без проведення аукціону, вписати дату,

номер договору, інші реквізити договору, який проводжується:

6 Вартість Майна

(Залишити одне з трьох альтернативних формулювань пункту 6.1)

(1)

6.1

Ринкова (оціночна) вартість, визначена на підставі звіту про оцінку Майна (Частина 4 статті 8 Закону) Сума (грн), без ПДВ: _______________

 

6.1.1 Оцінювач: Дата оцінки:

«__» ________ 20__р.

Дата затвердження висновку про вартість Майна:

«__» __________ 20__р.

6.1.2 Рецензент: Дата рецензії:

«__» ________ 20__р.

АБО:
(2)

6.1

Балансова залишкова вартість, визначена на підставі фінансової звітності Балансоутримувача (Частина 1 статті 8 Закону) Сума (грн), без ПДВ _______________

 

Станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення або включення Майна до Переліку другого типу

«__» ________ 20__р.

(зазначити дату)

АБО:
(3)

6.1

Балансова вартість, переоцінена в обліку Балансоутримувача (Частина 2 статті 8 Закону)

 

Сума (грн), без ПДВ _______________

 

Станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення або включення Майна до Переліку другого типу ______________ (зазначити дату)

 

6.2 Страхова вартість

(Залишити одне з двох альтернативних формулювань пункту 6.2.1)

(1)

6.2.1

Сума, яка дорівнює визначеній у пункті 6.1 Умов Сума (грн), без ПДВ _______________

 

АБО:
(2)

6.2.1

Сума, визначена в порядку, передбаченому абзацом третім пункту 176 Порядку (застосовується, якщо ринкова вартість Майна не визначалась) Сума (грн), без ПДВ _______________

 

6.3 Витрати Балансоутримувача, пов’язані із проведенням оцінки Майна Сума (грн) _______________

 

7 Цільове призначення Майна

(Залишити одне із чотирьох альтернативних формулювань пункту 7.1)

(1)

7.1

Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря*

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні без додаткових умов)

АБО:
(2)

7.1

Майно може бути використане за цільовим призначенням на розсуд Орендаря, за виключенням таких цільових призначень*:

7.1.1 _____________________________________________________________________

7.1.2 _____________________________________________________________________

7.1.3 _____________________________________________________________________

7.1.4 _____________________________________________________________________

7.1.5 _____________________________________________________________________

(вказати не більше 5 груп цільових призначень, визначених Додатком 2 до Порядку)

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні із додатковими умовами, якими визначені групи цільових призначень, за якими забороняється використовувати Майно)

АБО:
(3)

7.1

Для розміщення відповідного закладу або для здійснення діяльності із збереженням відповідного профілю діяльності* (зазначається тип закладу або профіль, за яким може бути використано Майно) _____________________________________________________________________

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, але об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, крім випадків, передбачених підпунктом 7.1.1 або 7.1.2)

АБО:
7.1.1 Майно може бути використане Орендарем з метою надання послуг, які (а) не можуть бути забезпечені безпосередньо установами або закладами, визначеними у пункті 29 Порядку, і які (б) є пов’язаними із забезпеченням або обслуговуванням діяльності такої установи або закладу* (вказати конкретну послугу, яку надаватиме Орендар з метою обслуговування або забезпечення діяльності установи або закладу): ____________________________________________________________________

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, і об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке майно поширюється виключення, передбачене абзацом 8 пункту 29 Порядку)

7.1.2 Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря * (може бути використане за будь-яким цільовим призначенням), якщо Майно (обрати одне з трьох):

(а) перебуває в аварійному стані або

(б) не використовується у діяльності закладу протягом більше ніж 3 років або

(в) не використовується у діяльності закладу протягом більше ніж 5 років:

_______________________________________________________________/

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, і об’єктом оренди є майно, передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке Майно поширюється виключення, передбачене абзацом 10 пункту 29Порядку)

АБО:
(4)

7.1

(Зазначається цільове призначення відповідно до інформації про цільове призначення Майна, за яким Майно було включено до Переліку другого типу, або відповідно до інформаційного повідомлення про передачу Майна в оренду без проведення аукціону)

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду без проведення аукціону)

8 Графік використання (заповнюється, якщо майно передається в погодинну оренду)
9 Орендна плата і інші платежі

(В залежності від типу Договору залишити одне із чотирьох альтернативних формулювань пункту 9.1)

(1)

9.1

Місячна орендна плата, визначена за результатами проведення аукціону Сума, грн, без ПДВ ___________ Дата і реквізити протоколу електронного аукціону ________________
АБО:
(2)

9.1

Місячна орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, затвердженої рішенням Тягинської сільської ради Сума, грн, без ПДВ ___________ Дата визначення ринкової вартості майна

«__» _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

АБО:
(3)

9.1

Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу 3 частини 7 статті 18 Закону Сума, грн., без ПДВ _____________ Останнє число місяця, за який підлягала сплаті остання місячна орендна плата, встановлена Договором, що продовжується:

«__» _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

АБО:
(4)

9.1

Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу 4 частини 7 статті 18 Закону Сума, грн., без ПДВ _____________ Дата оцінки ринкової вартості майна

«__» _____ 20__ р., що є датою визначення орендної плати за базовий місяць оренди

9.2 Витрати на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю Компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 Договору

 

10 Розмір авансового орендного платежу

(В залежності від типу Договору залишити одне із двох альтернативних формулювань пункту 10.1)

(1)

10.1

2 (дві) місячні орендні плати, якщо цей Договір є договором типу 5.1.(А), 5.1.(Б), 5.1.(Г), а також 5.1.(В), але переможцем аукціону є особа, що була орендарем Майна станом на дату оголошення аукціону (пункт 148 Порядку) Сума, грн., без ПДВ _____________*

*Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж два місяці, розмір авансового орендного платежу становить суму орендної плати за цей строк оренди.

АБО:
(2) 10.1 6 (шість) місячних орендних плат, визначених за результатами проведення аукціону, якщо цей Договір є договором типу 5.1.(В) – Продовження за результатами проведення аукціону – і при цьому переможцем аукціону є особа інша, ніж орендар Майна станом на дату оголошення аукціону (пункт 148 Порядку) Сума, грн., без ПДВ ____________________________________

 

11 Сума забезпечувального депозиту

 

2 (дві) місячні оренді плати, крім комунальних підприємств Обухівської міської територіальної громади станом на перше число місяця, в якому укладається цей Договір:

Сума, грн., без ПДВ _____________

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж два місяці, розмір забезпечувального депозиту становить суму орендної плати за 5 календарних днів оренди станом на перше число місяця, в якому укладається цей Договір:

Сума, грн., без ПДВ _____________.

12 Строк Договору

(Залишити одне із трьох альтернативних формулювань пункту 12.1)

(1)

12.1

____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим Договором.

 

АБО2:
(2)

12.1

____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим Договором, але не довше ніж до моменту, визначеного у пункті 12.1 цього договору

 

Підстава: рішення про включення Об’єкта оренди (єдиного майнового комплексу, до складу якого входить Об’єкт оренди) до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Дата «___» ___________ 20__ р., номер: ______, назва органу, що прийняв рішення _____________________________

2 Формулювання пункту (2)12.1 застосовується у випадках, коли станом на дату укладання цього Договору відносно Майна (або єдиного майнового комплексу до складу якого входить Майно) прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
АБО3:
(3)

12.1

Цей Договір діє до «___» ____________ 20__р. включно.
13 Згода на суборенду4

 

Орендодавець _____________________ згоду на передачу майна в суборенду згідно із Оголошенням про передачу майна в оренду.

(зазначити – «НАДАВ» або «НЕ НАДАВ»).

14 Додаткові умови оренди

 

(ВКАЗАТИ УСІ ДОДАТКОВІ УМОВИ)
Встановлені рішенням уповноваженого органу відповідно до рішення такого органу

Уповноважений орган:

Дата і номер рішення уповноваженого органу:

15 Банківські реквізити для сплати орендної плати і інших платежів відповідно до цього Договору Балансоутримувача Бюджету громади Орендодавця
16 Співвідношення розподілу орендної плати станом на дату укладання Договору Балансоутримувачу: ___% від суми орендної плати Бюджету громади: ___% від суми орендної плати
175 Дата заяви Орендаря про продовження Договору оренди, поданої Орендодавцю:

«__»___________20__р.

Дата і вих. номер довідки Балансоутримувача (Орендодавця – у випадку продовження Договору оренди єдиного майнового комплексу), передбаченою частиною 6 статті 18 Закону

«__»___________20__р.

№ _______________________________

Дата і номер рішення (наказу) Орендодавця про продовження Договору оренди

«__»___________20__р.

№ __________________.

Б. НЕЗМІНЮВАНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Визначення термінів

У цьому Договорі посилання на акти законодавства мають таке значення:

Закон – Закон “Про оренду державного і комунального майна” від 3 жовтня 2019 року № 157-IX, із наступними змінами і доповненнями;

Закон про приватизацію – Закон “Про приватизацію державного і комунального майна” від 18 січня 2018 року № 2269-VIII, із наступними змінами і доповненнями;

Порядок – Порядок передачі в оренду державного і комунального майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, із наступними змінами і доповненнями;

Методика розрахунку орендної плати – Методика розрахунку орендної плати, затверджена рішенням Тягинської сільської ради від __.__. 2021 № __ (далі – Методика).

 Предмет Договору

1.1. Орендодавець і Балансоутримувач передають, а Орендар приймає в строкове платне користування майно, зазначене у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, визначену у пункті 6 Умов.

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно із пунктом 7 Умов.

 1. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання Акта приймання-передачі Майна.

Акт приймання-передачі підписується Сторонами одночасно із підписанням цього Договору.

АБО*:

Акт приймання-передачі підписується протягом 10 робочих днів з дати припинення договору з попереднім орендарем відповідно до Порядку.

*Альтернативне формулювання другого речення пункту 2.1. Договору застосовується, якщо Договір є договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди (тип договору “5.1.В”) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна станом на дату оголошення аукціону.

Акт приймання-передачі майна в оренду та Акт повернення майна з оренди складаються за формою, що розробляється органом місцевого самоврядування і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у пункті 6.2. Умов.

 1. Орендна плата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 9 Умов. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5. цього Договору.

3.2. Якщо орендна плата визначена за результатами аукціону, орендна плата за перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на індекс цього ж місяця року, на який припадає перший місяць оренди.

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

АБО (залишити одне з двох альтернативних формулювань):

3.2. Якщо орендна плата визначена на підставі абзаців 3 або 4 частини 7 статті 18 Закону, то:

орендна плата за перший місяць оренди визначається з урахуванням таких особливостей: якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць (визначений відповідно до пункту 9.1 Умов) і датою підписання Акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць;

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендар сплачує орендну плату до бюджету громади та Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у пункті 16 Умов, щомісяця:

– до 25 числа наступного місяця оренди — для орендарів, які отримали майно в оренду за результатами аукціону (Договори типу 5(А) і 5(В));

– до 25 числа наступного за поточним місяцем оренди — для орендарів, які отримали майно в оренду без аукціону (Договори типу 5(Б) і 5(Г)).

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Балансоутримувача. Балансоутримувач виставляє рахунок на загальну суму орендної плати. Балансоутримувач із загальної суми орендної плати частину залишає на рахунку балансоутримувача, а частину орендної плати перераховує до бюджету громади. ПДВ нараховується на загальну суму орендної плати. Орендар сплачує Балансоутримувачу орендну плату разом із ПДВ, нарахованим на загальну суму орендної плати. Балансоутримувач надсилає Орендарю рахунок та акт виконаних робіт на надання орендних послуг не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати платежу.

Протягом 15 робочих днів після закінчення поточного місяця оренди Балансоутримувач передає Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних послуг разом із податковою накладною за умови реєстрації Орендаря платником ПДВ.

3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну плату за кількість місяців, зазначену у пункті 10 Умов (авансовий платіж з орендної плати) на підставі документів, визначених у пункті 3.6 цього Договору.

3.6. Якщо цей Договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є протокол про результати електронного аукціону.

Якщо цей Договір укладено без проведення аукціону (договір типу 5.1.(Б)), то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення, прийняте відповідно до пункту 117 Порядку.

Якщо цей Договір укладено внаслідок продовження попереднього договору оренди без проведення аукціону (пункт 5.1.(Г) Умов), то підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення Орендодавця, прийняте відповідно до пункту 141 Порядку.

3.7. Якщо цей Договір укладено без проведення аукціону (договори типу 5.1.(Б) та 5.1. (Г) Умов), розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики розрахунку орендної плати.

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим Договором, протягом 30 календарних днів з моменту набуття чинності відповідними змінами.

Орендар може звернутися до Орендодавця із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим Договором, протягом будь-якого строку після набуття чинності відповідними змінами.

Новий розмір орендної плати починає застосовуватись з першого числа місяця, наступного за датою укладання сторонами додаткової угоди до цього Договору щодо приведення розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення цього Договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується Орендодавцем (в частині, належній бюджету громади) та/або Балансоутримувачем (в частині, належній Балансоутримувачу).

Орендодавець і Балансоутримувач можуть надати доручення один одному на звернення із позовом про стягнення орендної плати і інших платежів за цим Договором, по яких у Орендаря є заборгованість, в інтересах відповідної сторони цього Договору. Сторона, в інтересах якої подається позов, може компенсувати іншій стороні судові і інші витрати, пов’язані із подачею позову.

3.9. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати. При частковій сплаті орендної плати в першу чергу зараховується пеня, потім орендна плата.

3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або Балансоутримувачу, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв’язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої авансом відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.11. Припинення Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння.

 1. Повернення майна з оренди і забезпечувальний депозит

 

4.1. У разі припинення або розірвання Договору Орендар зобов’язаний:

– протягом 3 робочих днів звільнити орендоване Майно від належних Орендарю речей і повернути його відповідно до Акта повернення з оренди орендованого Майна, в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або здійснено капітальний ремонт – то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом;

– сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна із оренди, пеню, неустойку, сплатити Балансоутримувачу платежі за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди;

– відшкодувати Орендодавцю/Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму страхового відшкодування, якщо воно поширюється на такі випадки погіршення стану або втрати орендованого Майна) або в разі демонтажу або іншого вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення або розірвання цього Договору Орендодавець/Балансоутримувач зобов’язаний оглянути Майно і зафіксувати його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором і за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю в Акті повернення з оренди орендованого Майна.

Орендодавець/Балансоутримувач складає Акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригінальних примірниках і надає підписані Орендодавцем/Балансоутримувачем примірники Орендарю.

Орендар зобов’язаний: (1) підписати три примірники Акта повернення з оренди орендованого Майна не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця/Балансоутримувача і одночасно повернути Орендодавцю/Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом із ключами від об’єкту Оренди (у разі якщо доступ до Об’єкту оренди забезпечується ключами), і (2) звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів.

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем/Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця/Балансоутримувача примірників Акту повернення з оренди орендованого Майна Орендар зобов’язаний сплатити до бюджету Тягинської територіальної громади неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування Майном після дати припинення цього Договору.

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим Договором, а також за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю до або в день підписання цього Договору Орендар сплачує на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

Якщо цей Договір є договором типу 5.1. (В) або 5.1 (Г) Умов, Орендар сплачує різницю між сумою забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем раніше за договором, що продовжується, і сумою, визначеною у пункті 11 Умов. Орендар сплачує повну суму забезпечувального депозиту, якщо:

(а) договір, що продовжується, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити забезпечувальний депозит, або

(б) цей Договір є договором, що продовжується за результатами проведення аукціону (тип договору 5.1.(В) Умов), але переможцем аукціону стала особа інша ніж орендар Майна станом на дату оголошення аукціону (пункт 146 Порядку).

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом 5 робочих днів після отримання від Балансоутримувача примірника Акту повернення з оренди орендованого Майна, підписаного без зауважень Балансоутримувача, або здійснює вирахування сум, визначених у пункті 4.8 цього Договору, у випадку наявності зауважень Балансоутримувача або Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до бюджету громади, якщо:

Орендар відмовився від підписання Акту повернення з оренди орендованого Майна в строк, визначений цим Договором, або створює перешкоди у доступі до орендованого Майна представників Балансоутримувача або Орендодавця з метою складання такого Акту;

Орендар не підписав у встановлені строки договір оренди Майна за результатами проведення аукціону на продовження цього Договору оренди, в якому Орендар оголошений переможцем.

4.8. Орендодавець не пізніше п’ятого робочого дня з моменту отримання від Балансоутримувача примірнику Акта повернення з оренди Орендованого майна із зауваженнями (або за наявності зауважень Орендодавця) зараховує забезпечувальний депозит в рахунок не виконаних зобов’язань Орендаря і перераховує забезпечувальний депозит на погашення зобов’язань Орендаря у такій черговості:

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати пені (пункт 3.8 цього Договору);

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати неустойки (пункт 4.4. цього Договору);

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати частини орендної плати, яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті до бюджету громади;

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати частини орендної плати, яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті Балансоутримувачу;

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати Балансоутримувачу платежів за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому Майну;

у сьому чергу погашаються зобов’язання Орендаря зі сплати інших платежів за цим Договором або в рахунок погашення інших не виконаних Орендарем зобов’язань за цим Договором.

Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилась після здійснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

 

 1. Поліпшення і ремонт орендованого майна

 

5.1. Орендар має право:

– за згодою Орендодавця/Балансоутримувача здійснювати поточний та/або капітальний ремонт Майна і виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту;

– здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Орендодавця про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;

– за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом строку оренди зарахувати частину витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок зменшення орендної плати.

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на здійснення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього Договору, порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на здійснення цих робіт в рахунок орендної плати, і умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат, які можуть бути зараховані, визначаються Порядком.

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна від нового орендаря Майна, у порядку та на умовах, встановлених Порядком, якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.4. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, від переможця аукціону з приватизації Майна, а якщо таким переможцем стає Орендар – то право на зарахування в рахунок купівельної ціни суми вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, у порядку та на умовах, встановлених Законом про приватизацію.

 1. Режим використання орендованого Майна

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до призначення, визначеного у пункті 7 Умов.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

– відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди Майна;

– забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Балансоутримувача;

– утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

– проводити внутрішні розслідування випадків пожеж та подавати Балансоутримувачу відповідні документи розслідування.

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ на об’єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу до Об’єкту оренди Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною поштою принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до Об’єкту оренди необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди Об’єкту оренди чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар

6.5. Протягом 5 робочих днів з дати укладання цього Договору Балансоутримувач зобов’язаний надати Орендарю для підписання:

– два примірники договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю відповідно до Примірного договору, та/або

– проєкти договорів із постачальниками комунальних послуг, якщо відносно об’єкта оренди такими постачальниками комунальних послуг відкриті окремі особові рахунки або якщо окремі особові рахунки були відкриті на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання примірників договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю:

– підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору або

– подати Балансоутримувачу обґрунтовані зауваження до сум витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем за договором.

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання від Балансоутримувача відповіді на свої зауваження, яка містить документальні підтвердження витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем, підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору.

Орендар вживає заходів для укладання із постачальниками комунальних послуг договорів на постачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту підписання цього договору. Орендар зобов’язаний надати Балансоутримувачу копії договорів, укладених із постачальниками комунальних послуг.

6.6. Якщо Майном є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт культурної спадщини чи її (його) частина, Орендар зобов’язаний виконувати усі обов’язки Балансоутримувача за охоронним договором, який є Додатком до цього Договору.

У разі, якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 6.7 такого змісту:

«6.7. Протягом ________________________ здійснити заходи щодо усунення (період) невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит».

 1. Страхування об’єкта Оренди і обов’язок Орендаря з відшкодування витрат на оцінку Майна

7.1. Орендар зобов’язаний:

– протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору страхування (договорів страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів);

– постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього Договору Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і доказів сплати страхового платежу.

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

7.2. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі, зазначеній у пункті 6.3 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких витрат). Балансоутримувач має право зарахувати частину орендної плати, що підлягає сплаті на користь Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням незалежної оцінки Майна.

 1. Суборенда

8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно за результатами аукціону (у тому числі внаслідок проводження договору оренди) і оголошення про передачу майна в оренду містило згоду орендодавця на суборенду, про що зазначається у пункті 13 Умов. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених цим Договором (за наявності).

АБО*:

«8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.»

*Альтернативне формулювання пункту 8.1. застосовується, якщо орендар отримав Майно в оренду без проведення аукціону або якщо одночасно виконуються такі умови: (а) Договір є договором типу 5.1 (Г) – договір, що продовжується без проведення аукціону і (б) договір, що продовжується, не передбачав право Орендаря на суборенду.

АБО**:

«8.1. Орендар має право здавати Майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця»

**Альтернативне формулювання пункту 8.1. застосовується, якщо одночасно виконуються такі умови : (а) Договір є договором типу 5.1 (Г) – договір, що продовжується без проведення аукціону і (б) договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду.

8.2. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону.

8.3. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електронній торговій системі.

 1. Запевнення Сторін

А. Запевнення Балансоутримувача і Орендодавця

9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. Крім випадків коли про інше зазначене в Акті приймання-передачі, Об’єкт оренди є вільним від третіх осіб, в середині Об’єкту немає майна, належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до Об’єкту може бути наданий Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від Об’єкту у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку), посилання на яке зазначене у пункті 4.6 Умов, відповідає дійсності, за виключенням обставин, відображених в Акті приймання-передачі.

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об’єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем (власником або уповноваженим ним органом (особою) копія охоронного договору додається до цього Договору як його невід’ємна частина.

 Б. Запевнення Орендаря

9.3. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими ресурсами, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно до цього Договору.

9.4. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов.

9.5. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

 1. Додаткові умови оренди

Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням уповноваженого органу про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 14 Умов, за умови що посилання на такі додаткові умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, інформаційного повідомлення про об’єкт (пункті 4.2 Умов).

 Відповідальність і вирішення спорів за Договором

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та Договором.

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

11.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

11.4. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватись в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

12.1. Цей Договір укладено на строк _____________ (визначений у пункті 12 Умов). Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого п. 3.7 Договору, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень за взаємною згодою сторін до закінчення строку його дії.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком.

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, має звернутись до Орендодавця за 3 місяці до закінчення строку дії договору і подати документи, передбачені частиною 8 статті 18 Закону. Пропуск цього строку Орендарем є підставою для непродовження цього Договору.

Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб.

Оприлюднення на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) орендаря, який отримав в оренду майно без проведення аукціону, недостовірної інформації, що стала підставою для укладення договору оренди, є підставою для дострокового розірвання договору оренди за ініціативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на новий строк.

12.5. Якщо інше не передбачено цим Договором, перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

12.6. Договір припиняється:

12.6.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому:

12.6.1.1. якщо підставою припинення Договору є закінчення строку, на який він укладено (абзац 2 частини першої статті 24 Закону), то Договір вважається припиненим з цієї підстави:

– з дати закінчення строку, на який він був укладений, на підставі: 1) рішення виконавчого комітету Тягинської сільської ради про відмову у продовженні цього Договору, прийнятого з підстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, визначених частиною 5 статті 18 Закону; або 2) рішення орендодавця про відмову у проводженні цього Договору з підстав пропуску Орендарем строку на подачу заяви про продовження цього Договору, передбаченого частиною 3 статті 18 Закону;

-з дати, визначеної у частині 3 п. 151 Порядку, якщо переможцем аукціону на продовження цього Договору стала особа інша ніж Орендар, — на підставі протоколу аукціону (рішення Орендодавця не вимагається);

12.6.1.2. якщо підставою припинення Договору є обставини, передбачені абзацами 3-8 частини першої статті 24 Закону, Договір вважається припиненим з дати настання відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем відповідно до положень частини третьої і четвертої статті 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренду без проведення аукціону, надав та/або оприлюднив на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) недостовірну інформацію про себе та/або свою діяльність.

Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на 30 день після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього Договору, крім випадку коли протягом зазначеного терміну Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рішення Орендодавця. У такому випадку договір вважається припиненим:

по закінченню 2-х місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначеного двомісячного строку; або

з дати набуття законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря.

Лист про дострокове припинення направляється на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

12.6.3 якщо цей Договір підписаний без одночасного підписання Акта приймання-передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на п’ятий робочий день після підписання цього Договору, якщо станом на цей день Акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт та повідомити Орендодавця;

АБО:

12.6.3 якщо цей Договір підписаний без одночасного підписання Акта приймання-передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на 15-й робочий день після припинення Договору з попереднім орендарем, якщо протягом встановленого цим договором строку Акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт і повідомити Орендодавця.

*Альтернативне формулювання пункту 12.6.3. застосовується, якщо Договір є договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди (тип договору “5.1.В”) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна станом на дату оголошення аукціону.

12.6.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього Договору, і при цьому Договір вважається припиненим в дату, визначену відповідно до пункту 12.8 цього Договору;

12.6.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.9 цього Договору, і при цьому Договір вважається припиненим в дату, визначену відповідно до пункту 12.10 цього Договору;

12.6.6. за згодою сторін на підставі договору про розірвання з дати підписання Акту повернення Майна з оренди;

12.6.7. на вимогу будь-якої із сторін цього Договору за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством.

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата за 3 місяці;

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням, визначеним у пунктах 7.3, 7.3.1 або 7.4 Умов або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням, визначеним у пункті 7.2. Умов;

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав Майно в суборенду на підставі пункту 8.1 цього Договору і надав Орендодавцю копію договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.7.4. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця, та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору;

12.7.6. порушує додаткові умови оренди, зазначені у п. 14 Умов;

12.7.7. порушує умови цього Договору або охоронного договору, укладеного відносно Майна, і копія якого є Додатком до цього Договору або передана Орендарю відповідно до вимог частини 8 статті 6 Закону;

12.7.8. відмовився внести зміни до цього Договору у випадку виникнення підстав, передбачених пунктом 3.7 цього Договору.

12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення Договору з ініціативи Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього Договору, Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря та іншу сторону Договору листом. У листі має міститись опис порушення і припис про його усунення в строк, не менший ніж 15 та не більше ніж 30 робочих днів з дати листа (у строк 5 робочих днів, якщо порушення стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендаря про дострокове припинення Договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення Договору, посилання на припис про усунення порушення, а також посилання на обставини, які свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його усунення.

Договір вважається припиненим (розірваним) на п’ятий робочий день після надіслання Орендодавцем або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього Договору. Орендодавець надсилає Орендарю лист про дострокове припинення цього Договору електронною поштою, а також поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього Договору на вимогу Орендодавця встановлюється на підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні Орендодавця.

12.9. Цей Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

12.9.1. протягом одного місяця після підписання Акта приймання-передачі Орендар отримає докази істотної невідповідності Об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону, або в Акті приймання-передачі, або

12.9.2. протягом двох місяців після підписання Акта приймання-передачі Орендар не матиме можливості використовувати Об’єкт або приступити до виконання ремонтних робіт на Об’єкті через відсутність на Об’єкті можливості підключення до комунальних послуг або відмови Балансоутримувача укласти із Орендарем договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю або відмови постачальників відповідних комунальних послуг укласти із Орендарем договори на постачання таких послуг впродовж одного місяця з моменту звернення Орендаря (за умови, що Орендар звернувся до таких постачальників послуг не пізніше ніж протягом одного місяця після підписання Акта приймання-передачі Майна).

12.10. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на розірвання договору відповідно до пункту 12.9 цього Договору, Орендар має повідомити Орендодавця і Балансоутримувача із наданням відповідних доказів протягом 3 робочих днів після закінчення термінів, передбачених пунктом 12.9 Договору.

Якщо протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунені, Орендар надсилає Орендодавцю і Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього Договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної плати. Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строків, встановлених цим пунктом Договору, задоволенню не підлягають.

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання Орендодавцем Орендарю і Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього Договору, крім випадків коли Орендодавець або Балансоутримувач надали Орендарю обґрунтовані зауваження щодо обставин, викладених у повідомленні Орендаря. Спори щодо обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом.

За відсутності зауважень Орендаря або Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього пункту:

Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину орендної плати, сплаченої Орендарем, протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем Акту повернення Майна з оренди;

Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем Акту повернення Майна з оренди, а також звертається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до визначеного цим порядком органу із клопотанням щодо повернення Орендарю тієї частини орендної плати, що була сплачена Орендарем до відповідного бюджету.

Орендодавець повертає сплачену Орендарем ту частини орендної плати, що була сплачена Орендарем до бюджету Тягинської територіальної громади.

12.11. У разі припинення або розірвання Договору:

поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, визначених у пункті 5.1. цього Договору, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна – власністю Тягинської сільської територіальної громади;

поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1. цього Договору, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю громади та їх вартість компенсації не підлягає.

12.12. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення з оренди орендованого Майна.

 Інше

13.1 Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 5 робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

13.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке посвідчення несе Орендар.

13.3. Якщо протягом строку дії Договору відбувається зміна Орендодавця або Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стає стороною такого Договору шляхом складання Акта про заміну сторони у договорі оренди комунального майна (далі – Акт про заміну сторони, або Акт) за формою, що розробляється органом місцевого самоврядування і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується попереднім і новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилається іншим сторонам Договору листом (цінним з описом). Акт складається у трьох оригінальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов’язані (протягом п’яти робочих днів від дати його направлення Орендарю) опублікувати Акт у електронній торговій системі (ЕТС). Орендодавець або Балансоутримувач за цим Договором вважається заміненим з моменту опублікування Акту в ЕТС.

В разі якщо Договір нотаріально посвідчено, то підпис посадових осіб попереднього і нового орендодавців на Акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню.

13.4. У разі реорганізації Орендаря (крім виділу з юридичної особи -Орендаря іншої юридичної особи, якій передаються права і обов’язки за цим Договором), Договір оренди зберігає чинність для відповідного правонаступника юридичної особи-Орендаря.

У разі виділу з юридичної особи-Орендаря окремої юридичної особи перехід до такої особи прав і обов’язків, які витікають із цього Договору, можливий лише за згодою Орендодавця.

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з моменту внесення змін до цього Договору.

Заміна Орендаря, інша ніж передбачена цим пунктом, не допускається.

13.5. Цей Договір укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача.

 

 

 

 

Підписи Сторін:

 

Орендар:

 

 

 

 

 

 

___________________

 

Орендодавець: ___________________

 

Балансоутримувач: ___________________

 

Секретар сільської ради                                                 Тетяна КОСТОЧКО

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Тягинської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів»

Аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до доходної частини сільського бюджету, а також у необхідності викладення положень про місцеві податки відповідно до законодавства та з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може привести до невиконання вимог чинного законодавства.

Тягинська сільська рада утворилась відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 726-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області», з адміністративним центром у с. Тягинка.

До складу громади увійшли 6 сільських рад, кожна з яких у 2020 році прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, відповідно до яких сплачуються податки до бюджету Тягинської сільської ради у поточному році. На сьогоднішні день ставки податків, що діють на територіях сільських рад які увійшли до складу громади відрізняються. Важливим також є прийняття регуляторного акта з метою встановлення єдиних ставок податків і зборів, які будуть діяти на території громади з 01 січня 2022 року.

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: пунктом 12.3.3 визначено, що сільські, селищні, міські ради та ради територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 ПКУ, якщо сільська  рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються до сільського бюджету  та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Відповідно до пункту 266.4.2 статті 266 ПКУ до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю та податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати податків встановлюються Податковим кодексом України та рішенням сільської ради.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. За рахунок бюджету утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність усіх сіл в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

З метою безумовного виконання вимог ПКУ та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади і пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів».

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

У разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, що причинить втрати дохідної частини бюджету на загальну суму
1032456 грн. Як наслідок будуть не профінансовані заходи програм громади, а саме:

– проведення поточних ремонтів доріг місцевого значення (500,000 тис. грн.);

– проведення поточних ремонтів закладів освіти, культури та охорони здоров’я
(300,0 тис. грн.);

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я (200,0 тис. грн.);

– та інші заходи.

На суму сплати податків та зборів і кількість суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податки, може вплинути економічна ситуація, а також вплив пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

На підставі Аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення Тягинської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів». Цим проєктом рішення пропонується встановити ставки та пільги зі сплати земельного податку; ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; ставки єдиного податку та ставки туристичного збору.

Враховуючи, вищевикладене, Тягинською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» та публікується в засобах масової інформації .

.Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі: суб’єкти малого підприємництва +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

– здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної  громади;

– забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Така альтернатива не є прийнятною так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом та із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податків та зборів, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Очікувані втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» складатимуть: 1032456 грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (утримання комунальних закладів, благоустрій та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів сільської ради та наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету сільської ради надійде – 2339185,94 грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі заклади освіти, культури та охорони здоров’я, благоустрій та інші соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Тягинської сільської ради, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог ПКУ, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Удосконалить відносини між сільської радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.
Альтернатива 3 1. Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.

2. Спрямування надлишків на соціально – економічний розвиток.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Втрати надходжень до бюджету сільської ради у  сумі: 1032456 грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 2339185,94 грн.
Альтернатива 3 За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади.

 

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Разом
всього в тому числі мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 0 0 221 0 221
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 100% 0 100%
Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України. Витрати пов’язані лише зі сплатою податків та зборів.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Досконалість відносин між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива 3 Відсутні Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування ставок податків та зборів, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (утримання комунальних закладів, благоустрій та інше.)

Альтернатива 2 3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів

Альтернатива 3 2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава: –

Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Громадяни: –

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Суб’єкти господарювання:-

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками

Держава: –

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Громадяни: – Сплата податків і зборів за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання:-Витрати. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Стабільне наповнення сільського бюджету, виконання запланованих заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку громади,  збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.
Альтернатива 3 Держава: –

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Громадяни: –

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету.

Суб’єкти господарювання :-

Відсутні

Держава: –

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення  в друкованих ЗМІ.

Громадяни: –

Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання:-

Витрати. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території сільської ради.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.
Альтернатива 1 Держава:-

Відсутні

Громадяни:-

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

 

Держава: –

Відсутні

Громадяни:-

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

Суб’єкти господарювання:-

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги та погіршення якості життя жителів громади.

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів. Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

 

 

 

Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу через можливість не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання сільського бюджету. Вказана альтернатива є неприйнятною. Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно – обґрунтованих місцевих податків і зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Тягинської сільської ради.

 Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом:

Розробки проєкту рішення Тягинської сільської «Про встановлення місцевих податків і зборів» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Початок впровадження регуляторного акта планується з 01 січня 2022 року.

Строк дії регуляторного акта пропонується необмежений до внесення змін у законодавчі акти вищої юридичної сили.

Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта пропонується здійснювати за наступними показниками:

– сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів –
2339,19 тис. грн.;

– кількість платників місцевих податків  і зборів, на яких поширюватиметься дія акта  – 221 особа;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній. Проєкт розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Тягинської сільської ради (http://tiahynka-sr.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність  – Проєкти регуляторних актів». Повідомлення про оприлюднення проєкту розміщено на офіційному сайті Тягинської сільської ради (http://tiahynka-sr.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність  – Проєкти регуляторних актів». Після прийняття проєкту рішення воно  буде опубліковано відповідно до вимог чинного законодавства.

Прогнозні значення статистичних показників:

 Назва показника

2022 рік
Кількість платників Сума надходжень до місцевого бюджету Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта
Земельний податок 17 242299,98 100 %
Єдиний податок І групи 131 189036,0 100 %
Єдиний податок ІІ групи 59 1886400,0 100 %
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 14 21449,96 100 %
Туристичний збір 0 0 100 %
 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до дня набрання ним чинності статистичним та соціологічним методами, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом, а також шляхом аналізу показників, визначених у попередньому розділі.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим  актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом статистичних даних результатів показників  суми надходжень до сільського бюджету та кількості платників

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного рішення та можливого внесення змін.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта буде проводити відділ фінансів, планування  та інвестицій Тягинської сільської ради.

Зауваження та пропозиції до проєкту та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до Тягинської сільської ради за адресою вул. Вишнева, 1Д, с. Тягинка, Бериславського району, Херсонської області,74330, тел.(05546) 46-2-15.

Тягинський сільський голова Раїса ПОНОМАРЕНКО
Додаток

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 березня 2021 року по 15 квітня 2021 року.

Період Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) Інтернет-консультації прямі (Інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консуль-

тацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)
10.03.2021

15.04.2021

Робочі наради, зустрічі, консультації по телефону 165 Ознайомлення підприємців з проєктом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва надали пропозиції щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом, звітування та сплати податку)
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:
221 (одиниця),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Поряд

ковий

номер

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання  (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури сплата податків,

у т.ч.

33389,08 33389,08 166945,4
– сплата земельного податку 14252,94 14252,94 71264,7
– сплата єдиного податку І групи 3204,0 3204,0 16020,0
– сплата єдиного податку ІІ групи 14400,0 14400,0 72000,0
– сплата податку на нерухоме майно 1532,14 1532,14 7660,7
– сплата туристичного збору 0 0 0
6 Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5) 33389,08 33389,08 166945,4
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць, із них 221 221 0
– платників земельного податку 17 17 0
– платників єдиного податку І групи 59 59 0
– платників єдиного податку ІІ групи 131 131 0
– платників податку на нерухоме майно 14 14 0
– платників туристичного збору 0 0 0
8 Сумарно, гривень,

у т. ч.

2339185,94 2339185,94 11695929,7
– сплата земельного податку 242299,98 242299,98 1211499,9
– сплата єдиного податку І групи 189036,0 189036,0 945180,0
– сплата єдиного податку ІІ групи 1886400,0 1886400,0 9432000,0
– сплата податку на нерухоме майно 21449,96 21449,96 107249,8
– сплата туристичного 0 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (30 хв)  18,48  18,48  92,4
10 Процедури організації виконання вимог регулювання (сплата податків) (20 хв) 12,32 12,32 61,6
11 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
12 Інші процедури (уточнити)
13 Разом, гривень 30,8 30,8 154
14 Кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць 221 221 221
15 Сумарно, гривень 6806,8 6806,8 34034,0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

Тягинської сільської ради

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адмініст-рування*        (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0 0 0 0 0
камеральні 0 0 0 0 0
виїзні 0 0 0 0 0
3. Підготовка, затвердження та спрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
6.Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
7. Інші адміністративні процедури 0 0 0 0 0
Разом за рік 0 0 0 0 0

 

Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-

ковий номер

Показник Перший рік регулювання (стартовий) грн. За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 2339185,94 11695929,7
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 6806,8 34034,0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2345992,74 11729963,7
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2345992,74 11729963,7
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання

На території Тягинської сільської ради пропонується встановити не максимально можливі ставки податків і зборів.

Даним проєктом рішення також пропонується встановити пільги зі сплати за землю та податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості для окремих груп платників.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

Тягинський сільський голова                                        Раїса ПОНОМАРЕНКО

 

 

ПРОЄКТ

ТЯГИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

_____________________                                                                       №____

Про встановлення місцевих

податків та зборів

Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статей 265, 266, 267, 268, 268-1, 269-289, 293 Податкового кодексу України ( далі – ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності», постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», аналізу регуляторного впливу,  експертного висновку  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, управління комунальної  власності, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Встановити на території сіл Тягинка, Львове, Високе, Вірівка, Таврійське, Львівіські Отруби, Матросівка, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка Тягинської сільської ради   місцеві податки і збори:

1.1 земельний податок та пільги із сплати земельного податку, згідно додатку 1.

1.2. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та для об’єктів нежитлової нерухомості, згідно додатку 2.

1.3. єдиний податок, згідно додатку 3.

1.4. туристичний збір, згідно додатку 4.

 1. Усі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.
 2. Секретарю сільської ради:

3.1. Після врахування поданих зауважень та пропозицій,  у тому числі і від Державної регуляторної служби України та прийняття даного рішення сільською радою, оприлюднити  його  на вебсайті  сільської ради  та у друкованих засобах масової інформації до 15  липня 2021 року.

 1. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування бюджету,фінансів, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підприємництва та торгівлі.
Сільський голова Раїса ПОНОМАРЕНКО

Додаток № ____

до рішення  _____ сесії Тягинської

сільської ради VIIІ скликання

від _________  2021 року № ___

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та для  об’єктів нежитлової  нерухомості

 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
21 05 6520687101 Тягинська сільська рада
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,200 0,200
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,200 0,200
1110.3 Будинки садибного типу 0,200 0,200
1110.4 Будинки дачні та садові 0,200 0,200
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,200 0,200
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,200 0,200
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 0,200 0,200
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,200 0,200
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,200 0,200
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200 0,200
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,100 0,100
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,100 0,100
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,100 0,100
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,100 0,100
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,100 0,100
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,100 0,100
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,100 0,100
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі    
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,300 0,300
1211.2 Мотелі 0,300 0,300
1211.3 Кемпінги 0,300 0,300
1211.4 Пансіонати 0,300 0,300
1211.5 Ресторани та бари 0,300 0,300
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,300 0,300
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,300 0,300
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,300 0,300
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,300 0,300
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,050 0,050
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,050 0,050
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,050 0,050
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,050 0,050
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,050 0,050
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,050 0,050
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,500 0,500
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,500 0,500
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,500 0,500
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,500 0,500
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,500 0,500
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,500 0,500
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,500 0,500
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,100 0,100
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,100 0,100
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,100 0,100
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,100 0,100
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,100 0,100
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,100 0,100
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,100 0,100
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,100 0,100
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,500 0,500
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,100 0,100
1242.2 Гаражі підземні 0,100 0,100
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,100 0,100
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100 0,100
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,300 0,300
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,300 0,300
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,300 0,300
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,300 0,300
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,300 0,300
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,300 0,300
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,300 0,300
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,300 0,300
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,300 0,300
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,500 0,500
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,500 0,500
1252.3 Силоси для зерна 0,500 0,500
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,500 0,500
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,500 0,500
1252.6 Холодильники 0,500 0,500
1252.7 Складські майданчики 0,500 0,500
1252.8 Склади універсальні 0,500 0,500
1252.9 Склади та сховища інші5 0,500 0,500
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,500 0,500
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,500 0,500
1261.3 Цирки 0,500 0,500
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,500 0,500
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,500 0,500
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,500 0,500
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,500 0,500
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,500 0,500
1262.3 Технічні центри 0,500 0,500
1262.4 Планетарії5 0,500 0,500
1262.5 Будівлі архівів5 0,500 0,500
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,500 0,500
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,100 0,100
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100 0,100
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,100 0,100
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,100 0,100
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,100 0,100
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,100 0,100
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,100 0,100
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,100 0,100
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,100 0,100
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,100 0,100
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,100 0,100
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,100 0,100
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,100 0,100
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,100 0,100
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,100 0,100
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,100 0,100
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,100 0,100
1265.2 Басейни криті для плавання 0,100 0,100
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,100 0,100
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,100 0,100
1265.5 Тири 0,100 0,100
1265.9 Зали спортивні інші 0,100 0,100
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,200 0,200
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,200 0,200
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,200 0,200
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,200 0,200
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,200 0,200
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,200 0,200
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,200 0,200
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,200 0,200
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,200 0,200
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,050 0,050
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,050 0,050
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,050 0,050
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,050 0,050
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,050 0,050
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,050 0,050
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,100 0,100
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,100 0,100
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,100 0,100
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,100 0,100
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,100 0,100

 

 1. У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
 2. Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
 3. Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
 4. У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
 5. Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                                                                    Раїса ПОНОМАРЕНКО

 

Додаток № ____

до рішення  _____ сесії Тягинської

сільської ради VIIІ скликання

від___________  2021 року № ___

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Пільги встановлюються  та вводяться в дію з 01 січня 2022 року

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
21 05 6520687101 Тягинська сільська рада
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів; 100
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів; 100
3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів; 100
4. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 100
5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу; 100
6. Гуртожитки; 100
7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради; 100
8. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 100
9. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; 100
10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 100
11. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 100
12. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність. 100

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Р.ПОНОМАРЕНКО

            ПРОЕКТ

Додаток № ____

до рішення  _____ сесії Тягинської

сільської ради VIIІ скликання

від ___________ 2021 року № ___

 

Ставки єдиного податку

 

1.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць для всіх видів діяльності, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць для всіх видів діяльності, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2.Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 1.1 встановлюється відповідно до п.п. 293.3­-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

3.Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

 1. Об’єкт оподаткування визначається відповідно:
  1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1) пункту 291.4 статті 291 ПКУ;
  2) для платників єдиного податку другої групи – відповідно до підпункту 2) пункту 291.4 статті291 ПКУ.
 2. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 ПКУ.
 3. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 ПКУ.
 4. Податковий період встановлюється відповідно до статті 294 ПКУ.
 5. Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів 295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 ПКУ.
 6. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу України з рахуванням особливостей, визначених статтею

297 ПКУ.

 

 

Сільський голова                                                                        Р.ПОНОМАРЕНКО

ПРОЕКТ

 

Додаток

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Херсонська

Код району

Бериславський

Код
згідно з КОАТУУ65020210000085773
Тягинській сільська рада
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000  

1,000

 

1,000
01.02 Для ведення фермерського господарства 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000  

1,000

 

1,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000  

1,000

 

1,000
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000  

4,000

 

4,000
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000  

1,000

 

1,000
01.07 Для городництва 1,000 1,000  

1,000

 

1,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000  

1,000

 

1,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000

 

1,000

 

    1,000

 

1,000

 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000

 

1,000

 

 1,000

 

1,000

 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000

 

1,000

 

  1,000

 

1,000

 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000

 

1,000

 

 1,000

 

1,000

 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000

 

1,000

 

   1,000

 

1,000

 

02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,100   0,100 0,100 0,100
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,100   0,100 0,100 0,100
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100   0,100 0,100 0,100
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100   0,100 0,100 0,100
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,100   0,100 0,100 0,100
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,100   0,100 0,100 0,100
02.07 Для іншої житлової забудови 0,100   0,100 0,100 0,100
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100   0,100 0,100 0,100
03 Землі громадської забудови

за виключенням  земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання

 (крім державної та комунальної форми   власності)

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 0,100 0,100 0,100 0,100
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 0,100 0,100 0,100 0,100
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 0,100 0,100 0,100 0,100
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 0,100 0,100 0,100 0,100
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 0,100 0,100 0,100 0,100
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 0,100 0,100 1,00 5,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3,000 3,000 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3,000 3,000 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3,000 3,000 5,000 5,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100 0,100 0,100
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування       0,100 0,100 0,100 0,100
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 1,000 1,000 1,000 1,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1,000 1,000 1,000 1,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
03 Землі громадської забудови

 які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми   власності)

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 1,000 1,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 1,000 1,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 1,000 1,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 1,000 1,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 1,000 1,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1,000 1,000 1,000 1,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 1,000 1,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 10,000 10,000 10,000 10,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 1,000 1,000 1,000 1,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1,000 1,000 1,000 1,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,500 0,500 5,000 5,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,500 0,500      5,000 5,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,500 0,500 5,000 5,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,500 0,500 5,000 5,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,500 0,500 5,000 5,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків

 

0,500 0,500 5,000 5,000
04.07 Для збереження та використання
парків – пам’яток садово-паркового мистецтва
 

0,500

 

0,500

5,000 5,000
04.08 Для збереження та використання заказників 0,500 0,500 5,000 5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,500 0,500 5,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,500 0,500 5,000 5,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,500 0,500 5,000 5,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 0,500 0,500 5,000 5,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 0,500 0,500 5,000 5,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,500 0,500 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0,500

 

0,500

5,000 5,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 0,500 0,500 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 0,500 0,500 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва 0,500 0,500 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0,500

 

0,500

 

5,000

 

5,000

08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,500  0,500 5,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,500  0,500 5,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,500  0,500 5,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0,500

 

0,500

 

5,000

 

5,000

09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,1  0,1 0,1 0,1
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1  0,1 0,1 0,1
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3,000  3,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 3,000  3,000 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 3,000  3,000 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 3,000  3,000 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 3,000  3,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000  3,000 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 3,000  3,000 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

 

 

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

11 Землі промисловості

за виключенням  земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання

 (крім державної та комунальної форми   власності)

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  

 

3,000

 

 

3,000

 

 

5,000

 

 

5,000

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

11 Землі промисловості

які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми   власності)

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  

5,000

 

5,000

 

5,000

 

5,000

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

5,000

 

5,000

 

5,000

 

5,000

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  

5,000

 

5,000

 

5,000

 

5,000

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  

5,000

 

5,000

 

5,000

 

5,000

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

5,000

 

5,000

 

5,000

 

5,000

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3,000  3,000 5,000 5,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 3,000  3,000 5,000 5,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000  3,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,000  3,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000  3,000 5 ,000 5 ,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3 ,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

14 Землі енергетики

за виключенням  земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання

 (крім державної та комунальної форми   власності)

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

 

3,000

 

 

3,000

 

 

5,000

 

 

5,000

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

14 Землі енергетики

які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми   власності)

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 3,000 3,000

 

5,000 5,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії  

3,000

 

3,000

 

 

5,000

 

5,000

15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби  

3,000

 

3,000

 

 

5,000

 

5,000

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 3,000 3,000

 

5,000 5,000
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4  

3,000

 

3,000

 

 

5,000

 

5,000

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки  

3,000

 

3,000

 

 

5,000

 

5,000

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань  

3,000

 

3,000

 

 

5,000

 

5,000

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

3,000

 

3,000

 

 

5,000

 

5,000

16 Землі запасу 3,000 3,000 5,000 5,000
17 Землі резервного фонду 3,000 3,000

 

5,000 5,000
18 Землі загального користування4 1,500 1,500 5,000 5,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,500 1,500 5,000 5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
Рішення   __ сесії Тягинської сільської ради

сьомого скликання

від __________________________________

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються та вводяться в дію
з 01.01. 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                       05                    6520687101                 Тягинська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1.Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

1.1.Від сплати податку звільняються:

а) інваліди першої і другої групи                                                                           100

б) фізичні особи, яки виховують трьох або більше дітей віком

до 18 років                                                                                                              100

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія

Закону України «Про статус ветеранів війни , гарантії їх

соціального захисту»;                                                                                             100

д) фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                              100

1.2. Звільнення від сплати  податку на земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 1.1. цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм;

– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, у містах – не більш як 0,12 гектара.

1.3. Від сплати податку  звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних часток (паїв) в оренду платнику податку єдиного податку четвертої групи.

2.Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

2.1. Від сплати податку звільняються:

а)санітарно-курортні та оздоровчі заклади громадських                                              100

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських

організацій інвалідів;

б) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

 

              100
в)органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

             100
г) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

 

 

           100

Сільський голова                                                                                    Р.ПОНОМАРЕНКО

ПРОЕКТ

 

Додаток № ____

до рішення  _____ сесії Тягинської

сільської ради VIIІ скликання

від ___________ 2021 року № ___

 

 

 

Туристичний збір

 

 1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Тягинської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) визначених пп. 268.5.1. ПКУ.

1.1. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) фізособи – резиденти, які мають постійне місце проживання в Україні, що прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізособам на праві власності або на праві користування за договором найму;

б) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) особи, які прибули у відрядження;

г) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

ґ) ветерани війни;

д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію;

є) діти віком до 18 років;

ж) дитячі лікувально- профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

1.2. Ставка збору встановлюється за  кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі:

– 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму;

– 5,0 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

1.3. Базою збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5. статті 268 ПКУ.

1.4. Податкові агенти та місця проживання. 

1.4.1. справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

1.4.2.Справляння збору може здійснюватися податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. “б” пп. 268.5.1 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

1.4.3.  Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам.

Зауважимо, що за один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі) виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі.

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

 

 

Сільський голова                                                                                 Р.ПОНОМАРЕНКО