Проекти регуляторних актів

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Тягинської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів»

Аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до доходної частини сільського бюджету, а також у необхідності викладення положень про місцеві податки відповідно до законодавства та з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може привести до невиконання вимог чинного законодавства.

Тягинська сільська рада утворилась відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 726-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області», з адміністративним центром у с. Тягинка.

До складу громади увійшли 6 сільських рад, кожна з яких у 2020 році прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, відповідно до яких сплачуються податки до бюджету Тягинської сільської ради у поточному році. На сьогоднішні день ставки податків, що діють на територіях сільських рад які увійшли до складу громади відрізняються. Важливим також є прийняття регуляторного акта з метою встановлення єдиних ставок податків і зборів, які будуть діяти на території громади з 01 січня 2022 року.

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: пунктом 12.3.3 визначено, що сільські, селищні, міські ради та ради територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 ПКУ, якщо сільська  рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються до сільського бюджету  та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Відповідно до пункту 266.4.2 статті 266 ПКУ до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю та податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати податків встановлюються Податковим кодексом України та рішенням сільської ради.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. За рахунок бюджету утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність усіх сіл в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

З метою безумовного виконання вимог ПКУ та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади і пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів».

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

У разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, що причинить втрати дохідної частини бюджету на загальну суму
1032456 грн. Як наслідок будуть не профінансовані заходи програм громади, а саме:

– проведення поточних ремонтів доріг місцевого значення (500,000 тис. грн.);

– проведення поточних ремонтів закладів освіти, культури та охорони здоров’я
(300,0 тис. грн.);

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я (200,0 тис. грн.);

– та інші заходи.

На суму сплати податків та зборів і кількість суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податки, може вплинути економічна ситуація, а також вплив пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

На підставі Аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення Тягинської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів». Цим проєктом рішення пропонується встановити ставки та пільги зі сплати земельного податку; ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; ставки єдиного податку та ставки туристичного збору.

Враховуючи, вищевикладене, Тягинською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» та публікується в засобах масової інформації .

.Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі: суб’єкти малого підприємництва +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

– здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної  громади;

– забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Така альтернатива не є прийнятною так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом та із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податків та зборів, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Очікувані втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» складатимуть: 1032456 грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (утримання комунальних закладів, благоустрій та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів сільської ради та наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету сільської ради надійде – 2339185,94 грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі заклади освіти, культури та охорони здоров’я, благоустрій та інші соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Тягинської сільської ради, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог ПКУ, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Удосконалить відносини між сільської радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.
Альтернатива 3 1. Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.

2. Спрямування надлишків на соціально – економічний розвиток.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Втрати надходжень до бюджету сільської ради у  сумі: 1032456 грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 2339185,94 грн.
Альтернатива 3 За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади.

 

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Разом
всього в тому числі мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 0 0 221 0 221
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 100% 0 100%
Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України. Витрати пов’язані лише зі сплатою податків та зборів.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Досконалість відносин між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива 3 Відсутні Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування ставок податків та зборів, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (утримання комунальних закладів, благоустрій та інше.)

Альтернатива 2 3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів

Альтернатива 3 2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава: –

Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Громадяни: –

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Суб’єкти господарювання:-

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками

Держава: –

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Громадяни: – Сплата податків і зборів за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання:-Витрати. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Стабільне наповнення сільського бюджету, виконання запланованих заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку громади,  збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.
Альтернатива 3 Держава: –

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Громадяни: –

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету.

Суб’єкти господарювання :-

Відсутні

Держава: –

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення  в друкованих ЗМІ.

Громадяни: –

Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання:-

Витрати. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території сільської ради.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.
Альтернатива 1 Держава:-

Відсутні

Громадяни:-

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

 

Держава: –

Відсутні

Громадяни:-

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

Суб’єкти господарювання:-

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги та погіршення якості життя жителів громади.

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів. Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

 

 

 

Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу через можливість не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання сільського бюджету. Вказана альтернатива є неприйнятною. Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно – обґрунтованих місцевих податків і зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Тягинської сільської ради.

 Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом:

Розробки проєкту рішення Тягинської сільської «Про встановлення місцевих податків і зборів» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Початок впровадження регуляторного акта планується з 01 січня 2022 року.

Строк дії регуляторного акта пропонується необмежений до внесення змін у законодавчі акти вищої юридичної сили.

Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта пропонується здійснювати за наступними показниками:

– сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів –
2339,19 тис. грн.;

– кількість платників місцевих податків  і зборів, на яких поширюватиметься дія акта  – 221 особа;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній. Проєкт розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Тягинської сільської ради (http://tiahynka-sr.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність  – Проєкти регуляторних актів». Повідомлення про оприлюднення проєкту розміщено на офіційному сайті Тягинської сільської ради (http://tiahynka-sr.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність  – Проєкти регуляторних актів». Після прийняття проєкту рішення воно  буде опубліковано відповідно до вимог чинного законодавства.

Прогнозні значення статистичних показників:

 Назва показника

2022 рік
Кількість платників Сума надходжень до місцевого бюджету Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта
Земельний податок 17 242299,98 100 %
Єдиний податок І групи 131 189036,0 100 %
Єдиний податок ІІ групи 59 1886400,0 100 %
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 14 21449,96 100 %
Туристичний збір 0 0 100 %
 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до дня набрання ним чинності статистичним та соціологічним методами, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом, а також шляхом аналізу показників, визначених у попередньому розділі.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим  актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом статистичних даних результатів показників  суми надходжень до сільського бюджету та кількості платників

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного рішення та можливого внесення змін.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта буде проводити відділ фінансів, планування  та інвестицій Тягинської сільської ради.

Зауваження та пропозиції до проєкту та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до Тягинської сільської ради за адресою вул. Вишнева, 1Д, с. Тягинка, Бериславського району, Херсонської області,74330, тел.(05546) 46-2-15.

Тягинський сільський голова Раїса ПОНОМАРЕНКО
Додаток

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 березня 2021 року по 15 квітня 2021 року.

Період Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) Інтернет-консультації прямі (Інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консуль-

тацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)
10.03.2021

15.04.2021

Робочі наради, зустрічі, консультації по телефону 165 Ознайомлення підприємців з проєктом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва надали пропозиції щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом, звітування та сплати податку)
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:
221 (одиниця),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Поряд

ковий

номер

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання  (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури сплата податків,

у т.ч.

33389,08 33389,08 166945,4
– сплата земельного податку 14252,94 14252,94 71264,7
– сплата єдиного податку І групи 3204,0 3204,0 16020,0
– сплата єдиного податку ІІ групи 14400,0 14400,0 72000,0
– сплата податку на нерухоме майно 1532,14 1532,14 7660,7
– сплата туристичного збору 0 0 0
6 Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5) 33389,08 33389,08 166945,4
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць, із них 221 221 0
– платників земельного податку 17 17 0
– платників єдиного податку І групи 59 59 0
– платників єдиного податку ІІ групи 131 131 0
– платників податку на нерухоме майно 14 14 0
– платників туристичного збору 0 0 0
8 Сумарно, гривень,

у т. ч.

2339185,94 2339185,94 11695929,7
– сплата земельного податку 242299,98 242299,98 1211499,9
– сплата єдиного податку І групи 189036,0 189036,0 945180,0
– сплата єдиного податку ІІ групи 1886400,0 1886400,0 9432000,0
– сплата податку на нерухоме майно 21449,96 21449,96 107249,8
– сплата туристичного 0 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (30 хв)  18,48  18,48  92,4
10 Процедури організації виконання вимог регулювання (сплата податків) (20 хв) 12,32 12,32 61,6
11 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
12 Інші процедури (уточнити)
13 Разом, гривень 30,8 30,8 154
14 Кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць 221 221 221
15 Сумарно, гривень 6806,8 6806,8 34034,0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

Тягинської сільської ради

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адмініст-рування*        (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0 0 0 0 0
камеральні 0 0 0 0 0
виїзні 0 0 0 0 0
3. Підготовка, затвердження та спрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
6.Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
7. Інші адміністративні процедури 0 0 0 0 0
Разом за рік 0 0 0 0 0

 

Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-

ковий номер

Показник Перший рік регулювання (стартовий) грн. За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 2339185,94 11695929,7
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 6806,8 34034,0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2345992,74 11729963,7
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2345992,74 11729963,7
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання

На території Тягинської сільської ради пропонується встановити не максимально можливі ставки податків і зборів.

Даним проєктом рішення також пропонується встановити пільги зі сплати за землю та податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості для окремих груп платників.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

Тягинський сільський голова                                        Раїса ПОНОМАРЕНКО

ТЯГИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЇ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

11.12.2020                                                                                              № 12

Про затвердження Плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів Тягинською сільською радою

на 2021 рік

 

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тягинської сільської ради на 2021 рік та оприлюднити його в спосіб, що відповідає чинному законодавству – в наступний день з дня набрання чинності рішення:

 

№  п/п Назва проекту регуляторного акту Мета прийняття Відповідальний за розробку Строк підготовки
1. Про встановлення місцевих податків і зборів. Встановлення ставок місцевих податків і зборів, які провадяться на території Тягинської сільської ради та забезпечення дотримання вимог діючого законодавства.  Постійна комісія з питань  соціально – економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підприємництва та торгівлі ІІ квартал

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підприємництва та торгівлі.

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Р.ПОНОМАРЕНКО